Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 13. PROJEKTOVANjE PAMETNOG PARKINGA

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati pametni parking korišćenjem više senzora, aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
Pametni parking treba da omogići prikaz broja i pozicije slobodnih mesta na parkingu. Ultrazvučni senzori treba da mere udaljenost. Ukoliko je ta udaljenost manja od 30cm to znači da je neko vozilo zauzelo parking mesto. Raspberry Pi ima zadatak da svakih pet sekundi proveri stanje senzora i da te vrednosti upiše u bazu podataka. Pored upisivanja u bazu potrebno je i prikazati broj slobodnih mesta na digitalnom displeju.
Veb stranica ima zadatak da pročita vrednosti iz baze podataka i da prikaže podatke korisniku. Pored broja mesta na veb stranici treba da se prikaže i pozicija slobodnih i zauzetih mesta.
Potrebno je:

  • Grafički prikazati pozicije postavljanja senzora i Raspberry Pi mikroračunara.
  • Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazan je pametni parking sa pozicijama pametnih uređaja

 Slika 1 Pametno taksi vozilo

Slika 1 Pametno taksi vozilo

Za realizaciju rešenja koristiti: