Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Božidar Radenković

Ime: Božidar Radenković
Zvanje: Profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
Pozicije: Rukovodilac Laboratorije za elektronsko poslovanje
E-mail adresa: boza@elab.rs


Biografija

Prof. dr Božidar Radenković je rođen 1958. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka, kibernetski smer, završio je 1984. godine. Poslediplomske studije završio je takođe na FON-u 1987. godine. Doktorsku disertaciju: “Interaktivni simulacioni sistem za diskretnu-stohastičku simulaciju organizacionih sistema i njegova realizacija na mini i mikro računarima” odbranio je 1989. godine na FON-u. Za asistenta pripravnika na Fakultetu organizacionih nauka, za predmet: “Simulacija i simulacioni jezici” izabran je 1987. godine. Za docenta na istom predmetu izabran je 1990. godine. Za vanrednog profesora izabran je 1994. godine. Za redovnog profesora je izabran 1999. godine.

Usavršavanja

Prof. dr Božidar Radenković boravio je na posledoktorskom usavršavanju na Wirtshaftuniversitat Wien, 1991. godine, kao stipendista Austrijske vlade. Na University of Paisley boravio je 1992. godine u okviru rada na međunarodnom projektu: “Modeling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems”.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Božidar Radenković je kao nastavnik Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu držao nastavu iz predmeta:

 1. Simulacija i simulacioni jezici
 2. Simulacija u poslovnom odlučivanju
 3. Upravljanje i dinamika organizacionih sistema
 4. Metode razvoja informacionih sistema
 5. Konkurentno programiranje
 6. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 7. Elektronsko poslovanje
 8. Internet tehnologije
 9. Mobilno računarstvo
 10. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja
 11. Mobilno poslovanje
 12. Računarska simulacija
 13. E-zdravstvo
 14. Internet inteligentnih uređaja

Na odseku za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu je držao nastavu iz predmeta: “Baze podataka, Operativni sistemi i Računarstvo III”. Na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je držao nastavu iz predmeta: “Osnovi računarske tehnike”. Na Univerzitetu Vojske Jugoslavije je držao nastavu iz predmeta “Distribuirani računarski sistemi”. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci drži nastavu iz predmeta ”Razvoj informacionih sistema u internet okruženju”. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu je 2001. godine formirao poslediplomske studije smera Elektronsko poslovanje. Bio je rukovodilac tih studija do 2005. godine.

Vođenje magistratura i doktorata

Prof. dr Božidar Radenković je bio mentor na više odbranjenih doktorskih disertacija:

 1. dr Olga Miljković
 2. dr Vladimir Cvjetković
 3. dr Duško Parezanović
 4. prof.dr Aleksandar Marković
 5. prof.dr Marijana Despotović-Zrakić
 6. dr Mira Zarić
 7. prof.dr Dušan Stefanović
 8. prof.dr Saša Lazarević
 9. prof.dr Nenad Stefanović
 10. dr Dušan Milutinović
 11. prof.dr Zorica Bogdanović
 12. prof.dr Dušan Barać
 13. dr Vladimir Vujin, naučni saradnik
 14. dr Jelena Milojković
 15. prof.dr Slađana Janković
 16. dr Miloš Milutinović
 17. dr Ana Uzelac
 18. dr Jelena Šuh
 19. dr Sanja Vukićević
 20. dr Tatjana Stojadinović
 21. Tamara Naumović (u toku)
 22. Ivan Jezdović (u toku)
 23. Zharova Lyudmila (u toku)
 24. Vito Leggio (u toku)
 25. Dalibor Vučić (u toku)

Bio je mentor na više odbranjenih magistarskih teza:

  1. Ana Kaplarević
  2. Ana Savić
  3. Olga Miljković
  4. Aleksandar Marković
  5. Novak Đorđijević
  6. Biljana Branković
  7. Slađana Janković
  8. Zorica Bogdanović
  9. Tamara Milić
  10. Vladimir Vujin
  11. Jelena Lukić
  12. Marina Mijoska
  13. Svetlana Mitrović
  14. Svetlana Jevremović
  15. Đorđe Mazinjanin
  16. Snežana Popović
  17. Jelena Milojković

Nagrade

Za ostvarene rezultate, od Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, 1998. godine je dobio Plaketu za izuzetan doprinos razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Prof. dr Božidar Radenković je aktivan član više naučnih i stručnih organizacija i to:

   • Naučno društvo Srbije
   • IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc)
   • ACM (The Association for Computing)
   • SCS (The Society for Computer Simulation International)

Stručne aktivnosti

Prof. dr Božidar Radenković je uključen u niz stručnih aktivnosti i to:

   • Administracija YU Internet domena, 1992-2008.
   • Predsednik Programskog odbora simpozijuma SINFON i YU-INFO, 1995-2001.
   • Predsednik Odbora udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj Komori Srbije 2001-2005.
   • Predsednik UNESCO-ovog nacionalnog komiteta za ICT, 2003-2009.
   • IEEE Computer chapter CО16, Chair, 2003-
   • Predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog Internet domena Srbije 2006-2008.
   • Predsednik Skupštine Udruženja ”Srpski Krivak”, 2010-

Aktivnosti u akademskim institucijama

1. Prirodno matematički fakultet Kragujevac, Predsednik Upravnog odbora, 2001-2002.

2. Univerzitet u Beogradu:

   • Član veća za matematičke i računarske nauke, 2000-2003.
   • Član veća za elektrotehničke nauke, 2003-2007.

3. Fakultet organizacionih nauka:

   • Rukovodilac Seminara Katedre za informacione sisteme FON-a, 1994-2004.
   • Predsednik odbora Instituta za informacione sisteme i tehnologije, 2003-2006.

Učešće u radu uređivačkih odbora časopisa

   • Editorial Board: Management, FON, 2000–2007.
   • Editorial Board: Kragujevac Journal of mathematics, od 2001–2004.
   • Editorial Board: Transactions on Internet research, 2004-
   • Editorial Board: Transactions on Advanced research, 2004-
   • Editorial Board: Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 2014-

Naučno-istraživački rad

Oblasti u kojima je dao najznačajnije naučne doprinose su:

   • Elektronsko poslovanje
   • Internet tehnologije
   • Računarska simulacija
   • Računarska fizika
   • Mobilno poslovanje

Rukovodio je izradom više projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Angažovan je u saradnji sa privredom.  Rezultate istraživanja objavio je u više od 200 referenci. Od toga je preko 25 u časopisima međunarodnog značaja na SCI listi, 7 monografija izdatih u inostranstvu i preko 30 radova u zbornicima međunarodnih simpozijuma.

Učešće na stručnim projektima

Prof. dr Radenković je učestvovao u realizaciji projekata Katedre za elektronsko poslovanje:

 • Projekat “D-PBL: unapređenje učenja zasnovanog na projektima u digitalnoj eri” u realizaciji  Fakultet organizacionih nauka (partnerska institucija) za Portuguese National Agency ERASMUS+ for Education and Training, u okviru Erasmus+ programa KA220-HED – Cooperation pertnerships in higher education, 2022-24. 
 • Projekat “Instaliranje Mudl platforme i održavanje sistema” u realizaciji Fakultet organizacionih nauka, za Komesarijat za izbeglice i migracije, 2021.
 • Primena računarske tehnike u eksperimentalnoj fizici čvrstog stanja, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, projekat finansiran u okviru programa osnovnih istraživanja 2011-2019.
 • Konsalting u oblasti primene metoda za upravaljanje softverskim projektima, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, 2014.
 • Izrada informacionog sistema trgovine Republike Srbije, Republički zavod za statistiku Srbije, projekat finansiran iz Nacionalnog investicionog plana 2009-2010.
 • Unapređenje softverskih komponenti i kvaliteta podataka u Statističkom poslovnom registru Republičkog zavoda za statistiku, Republički zavod za statistiku Srbije, projekat finansiran iz Nacionalnog investicionog plana 2008.
 • Unapređenje analitike podataka sektora usluga, Republički zavod za statistiku Srbije, projekat finansiran iz Nacionalnog investicionog plana 2008.
 • Uvođenje GPS sistema u taksi servis grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Grad Beograd. 26.11.2007-26.03.2008.
 • Daljinsko obrazovanje za izradu i implementaciju Internet biznis plana, Sekretarijat za privredu, Grad Beograd, finansiranje projekata putem dodele sredstava (granta) radi podsticanja zapošljavanja na teritoriji grada Beograda. 15.10.2007-15.04.2008, Beograd.
 • PRISMA, Fakultet organizacionih nauka, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske. 2004-2006.
 • Informacioni sistem preduzeća JKP Beogradske elektrane, Fakultet organizacionih nauka, 2001
 • CD JEP 16067 Curriculum Development – Teaching Business Information Systems, Tempus.
 • B. Radenkovic, rukovodilac projekta: Informacioni sistem preduzeća “JKP Beogradske elektrane”, FON, Beograd, 2001.
 • B. Radenkovic, rukovodilac projekta: Projekat IS poslediplomskih magistarski i specijalističkih studija Elektronsko poslovanje i Internet tehnologije, FON, Beograd 2003.
 • B. Radenkovic, rukovodilac projekta: Izvođacki projekat računarske mreće JKP Beogradske elektrane,Fakultet organizacionih nauka, 1997.
 • Radenković B., Perunovic Z., (et. al.), Concept of Information System development for ZTP Beograd (Serbian Railway Company), Organization of Project Management, Institute of Transportation CIP, Belgrade, 1997.
 • B. Radenković, rukovodilac projekta: Prezentacija Vlade Republike Srbije na Internetu, Fakultet organizacionih nauka, 1996.
 • B. Radenković, koautor poglavlja o razvoju računarske mreze u: Koncepcija razvoja informacionog sistema državnih organa Crne Gore, Ministarstvo za nauku i razvoj Crne Gore, 1996.
 • B. Radenković, učesnik na projektu: Računarska simulacija i animacija u okviru projekta RAČUNARSTVO, Strateški naućni projekat, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1996.
 • B. Radenković, rukovodilac projekta: Informacioni sistem Ministarstva za nauku i tehnologiju, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1995.
 • B. Radenković, rukovodilac projekta: Projektovanje i razvoj mreže poslovno tehnoloških informacija u okviru SNTI Srbije, Strateški tehnološki projekat,Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, 1994.
 • Projekat tehničkog informacionog sistema naftne industrije Srbije-rafinerija Novi Sad, OSA Računarski inženjering, Beograd, 1993.
 • A.M. Zikic, B. Radenković (University of Belgrade), Modelling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems, Completed Research Project, University of Paisley, UK, 1992.
 • Koncepcija razvoja sistema naučnih i tehničkih informacija Srbije, Ministarstvo za nauku i tehnologiju RS, Beograd, 1992.
 • Projekat informacionog podsistema gradskog društvenog fonda građevinskogzemljišta, FON, Beograd, 1992.
 • Projekat informacionog podsistema beogradskog pravosuđa, FON, Beograd, 1991.
 • Lazarević Branislav J.; Kutlača Đuro G.; Ivković Miodrag; Radenković Božidar L.; Vitas Duško M.; Konstantinović Z. Koncepcija razvoja sistema naučnih i tehnoloških informacija u Republici Srbiji, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Beograd, 1991.
 • Projekat integralnog informacionog sistema JKP “Beogradske elektrane”, FON, Beograd 1990.

Odabrani radovi

 1. I.Đurić, D.Barać, Z.Bogdanović, A.Labus, B.Radenković. 2021. Model of an intelligent smart home system based on ambient intelligence and user profiling. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. DOI:10.1007/S12652-021-03081-4, ISSN:1868-5137, M21a IF(2020)=7.104
 2. A.Labus, B.Radenković, B.Rodić, D.Barać, A.Malešević. 2021. Enhancing smart healthcare in dentistry: an approach to managing patients’ stress. Informatics for Health and Social Care. DOI:10.1080/17538157.2021.1893322, ISSN: 1753-8157, M22 IF(2020)=2.439
 3. D.Bjelica, A.Bjelica, M.Despotović-Zrakić, B.Radenković, D.Barać, M.Đogatović. 2021. Designing an IT Ecosystem for Pregnancy Care Management Based on Pervasive Technologies. Healthcare. DOI:10.3390/HEALTHCARE9010012, ISSN: 2213-0764, M22 IF(2020)=2.645
 4. Staletić, N., Labus, A., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., & Radenković, B. 2020. Citizens’ readiness to crowdsource smart city services: A developing country perspective. Cities. DOI:10.1016/J.CITIES.2020.102883, ISSN: 0264-2751, M21a IF(2020)=5.835
 5. Maletić, M., Barać, D., Naumović, T., Bogdanović, Z., & Radenković, B. 2019. Blending Crowdvoting in Modern e-Learning Environments. International Review of Research in Open and Distance Learning, 20(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.3795 ISSN: 1492-383, M21 IF(2019)=2.297
 6. A.Stokić, D.Stojanović, Z.Bogdanović, M.Despotović-Zrakić, B. Radenković, 2019. Enhancing the customer relationship management in public libraries: Findings from three developing countries, Library Hi Tech, https://doi.org/10.1108/LHT-07-2017-0138, ISSN: 0737-8831, M22 IF(2019)=1.218
 7. Rodić-Trmčić, B., Labus, A., Barać, D., Popović, S. and Radenković, B., 2018. Designing a course for smart healthcare engineering education. Computer Applications in Engineering Education, 26(3), pp.484-499, https://doi.org/10.1002/cae.21901, ISSN: 1099-0542, M22 IF(2018)=1.435
 8. B.Rodić-Trmčić, A.Labus, Z.Bogdanović, M.Despotović-Zrakić, B.Radenković (2018) Development of an IoT System for students’ stress Management. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 31(3), 329-342. https://doi.org/10.2298/FUEE1803329R, ISSN 0353-3670, M24 (2018)
 9. Stefanovic, N., & Radenkovic, B. (2018). An Integrated Approach to Supply Chain Simulation. In M. Khosrow-Pour, D.B.A. (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition(pp. 5398-5410). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2255-3.ch469, M14
 10. Radenkovic, B., & Kocovic, P. (2017). From Ubiquitous Computing to the Internet of Things. In P. Kocovic, R. Behringer, M. Ramachandran, & R. Mihajlovic (Eds.), Emerging Trends and Applications of the Internet of Things (pp. 1-42). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2437-3.ch001, M14
 11. S.Vukićević, Z.Stamenković, S.Murugesan, Z.Bogdanović, B.Radenković, A new telerehabilitation system based on Internet of things, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, vol. 29, no. 3, pp. 395-407, 2016, https://doi.org/10.2298/FUEE1603395V, ISSN: 0353-3670, M24 (2016)
 12. Labus, A., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B., Bogdanović, Z., & Radenković, M. (2015). Enhancing formal e-learning with edutainment on social networks. Journal of Computer Assisted Learning, 31(6), 592-605. https://doi.org/10.1111/jcal.12108, ISSN: 0266-4909, M21 IF(2015)=1.679
 13. M.Despotović-Zrakić, D.Barać, Z.Bogdanović, B.Jovanić, B.Radenković (2014) Software Environment for Learning Continuous System Simulation. Acta Polytechnica Hungarica, 11(2), 187-202, https://doi.org/10.12700/APH.11.02.2014.02.11, ISSN: 1785-8860, M23 IF(2014)=0.649
 14. Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Vujin, V., & Barać, D. (2014). Harnessing cloud computing infrastructure for e-learning services. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 27(3), 339-357, https://doi.org/10.2298/FUEE1403339R, ISSN 0353-3670, M24 (2014)
 15. Radenković, B., & Kočović, P. (2014). From Mainframe to Cloud. In M. Despotović-Zrakić, V. Milutinović, & A. Belić (Eds.) Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education (pp. 1-30). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-5784-7.ch001, M14
 16. Z. Bogdanović, D.Barać, B.Jovanić, S.Popović, B.Radenković (2013) Evaluation of mobile assessment in a learning management system, British Journal of Educational Technology, 45, 231–244,  https://doi.org/10.1111/bjet.12015, ISSN 0007-1013, M21 IF(2013)=1.394
 17. M.Despotović-Zrakić, D.Barać, Z.Bogdanović, B.Jovanić, B.Radenković (2012) Integration of web based environment for learning discrete simulation in e-learning system. Simulation Modelling Practice and Theory, 27, 17-30, https://doi.org/10.1016/j.simpat.2012.04.008, ISSN: 1569-190X, M22 IF(2012)=1.159
 18. M.Despotović-Zrakić, D.Barać, Z.Bogdanović, B.Jovanić, B.Radenković (2012) Web-based Environment for Learning Discrete Event Simulation. Journal of Universal Computer Science, 18(10), 1259-1278, ISSN 0948-695x, M23 IF(2012)=0.762
 19. T.Stojadinovic, V.Radonjic, B.Radenkovic, E-business in the Regulation of Medicines in Serbia, Drug information journal, Vol.44, No.2, pp.177-187, 2010, https://doi.org/10.1177/009286151004400209, ISSN 0092-8615, M23 IF(2009)=0.579
 20. D. Stefanovic, N. Stefanovic,  B. Radenkovic, Supply network modelling and simulation methodology, Simulation Modelling Practice And Theory, 17 (4), 2009, str. 743-766, https://doi.org/10.1016/j.simpat.2009.01.001, ISSN 1569-190X, M23 IF(2009)=0.924