Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Božidar Radenković

Ime: Božidar Radenković
Zvanje: Profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
Pozicije: Rukovodilac Laboratorije za elektronsko poslovanje
E-mail adresa: boza@elab.rs


Biografija

Prof. dr Božidar Radenković je rođen 1958. godine u Pirotu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Fakultet organizacionih nauka, kibernetski smer, završio je 1984. godine. Poslediplomske studije završio je takođe na FON-u 1987. godine. Doktorsku disertaciju: “Interaktivni simulacioni sistem za diskretnu-stohastičku simulaciju organizacionih sistema i njegova realizacija na mini i mikro računarima” odbranio je 1989. godine na FON-u. Za asistenta pripravnika na Fakultetu organizacionih nauka, za predmet: “Simulacija i simulacioni jezici” izabran je 1987. godine. Za docenta na istom predmetu izabran je 1990. godine. Za vanrednog profesora izabran je 1994. godine. Za redovnog profesora je izabran 1999. godine.

Usavršavanja

Prof. dr Božidar Radenković boravio je na posledoktorskom usavršavanju na Wirtshaftuniversitat Wien, 1991. godine, kao stipendista Austrijske vlade. Na University of Paisley boravio je 1992. godine u okviru rada na međunarodnom projektu: “Modeling and Simulation for Large Scale Discrete Event Systems”.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Božidar Radenković je kao nastavnik Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu držao nastavu iz predmeta:

 1. Simulacija i simulacioni jezici
 2. Simulacija u poslovnom odlučivanju
 3. Upravljanje i dinamika organizacionih sistema
 4. Metode razvoja informacionih sistema
 5. Konkurentno programiranje
 6. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 7. Elektronsko poslovanje
 8. Internet tehnologije
 9. Mobilno računarstvo
 10. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja
 11. Mobilno poslovanje
 12. Računarska simulacija
 13. E-zdravstvo
 14. Internet inteligentnih uređaja

Na odseku za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu je držao nastavu iz predmeta: “Baze podataka, Operativni sistemi i Računarstvo III”. Na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je držao nastavu iz predmeta: “Osnovi računarske tehnike”. Na Univerzitetu Vojske Jugoslavije je držao nastavu iz predmeta “Distribuirani računarski sistemi”. Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci drži nastavu iz predmeta ”Razvoj informacionih sistema u internet okruženju”. Na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu je 2001. godine formirao poslediplomske studije smera Elektronsko poslovanje. Bio je rukovodilac tih studija do 2005. godine.

Vođenje magistratura i doktorata

Prof. dr Božidar Radenković je bio mentor na više odbranjenih doktorskih disertacija:

 1. dr Olga Miljković
 2. dr Vladimir Cvjetković
 3. dr Duško Parezanović
 4. prof.dr Aleksandar Marković
 5. prof.dr Marijana Despotović-Zrakić
 6. dr Mira Zarić
 7. prof.dr Dušan Stefanović
 8. prof.dr Saša Lazarević
 9. doc.dr Nenad Stefanović
 10. dr Dušan Milutinović
 11. doc.dr Zorica Bogdanović
 12. doc.dr Dušan Barać
 13. dr Vladimir Vujin, naučni saradnik
 14. dr Jelena Milojković
 15. doc.dr Slađana Janković
 16. dr Miloš Milutinović
 17. dr Ana Uzelac
 18. dr Jelena Šuh
 19. dr Sanja Vukićević
 20. dr Tatjana Stojadinović

Bio je mentor na više odbranjenih magistarskih teza:

  1. Ana Kaplarević
  2. Ana Savić
  3. Olga Miljković
  4. Aleksandar Marković
  5. Novak Đorđijević
  6. Biljana Branković
  7. Slađana Janković
  8. Zorica Bogdanović
  9. Tamara Milić
  10. Vladimir Vujin
  11. Jelena Lukić
  12. Marina Mijoska
  13. Svetlana Mitrović
  14. Svetlana Jevremović
  15. Đorđe Mazinjanin
  16. Snežana Popović
  17. Jelena Milojković

Nagrade

Za ostvarene rezultate, od Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, 1998. godine je dobio Plaketu za izuzetan doprinos razvoju Prirodno-matematičkog fakulteta.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Prof. dr Božidar Radenković je aktivan član više naučnih i stručnih organizacija i to:

   • Naučno društvo Srbije
   • IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc)
   • ACM (The Association for Computing)
   • SCS (The Society for Computer Simulation International)

Stručne aktivnosti

Prof. dr Božidar Radenković je uključen u niz stručnih aktivnosti i to:

   • Administracija YU Internet domena, 1992-2008.
   • Predsednik Programskog odbora simpozijuma SINFON i YU-INFO, 1995-2001.
   • Predsednik Odbora udruženja informatičke delatnosti u Privrednoj Komori Srbije 2001-2005.
   • Predsednik UNESCO-ovog nacionalnog komiteta za ICT, 2003-2009.
   • IEEE Computer chapter CО16, Chair, 2003-
   • Predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog Internet domena Srbije 2006-2008.
   • Predsednik Skupštine Udruženja ”Srpski Krivak”, 2010-

Aktivnosti u akademskim institucijama

1. Prirodno matematički fakultet Kragujevac, Predsednik Upravnog odbora, 2001-2002.

2. Univerzitet u Beogradu:

   • Član veća za matematičke i računarske nauke, 2000-2003.
   • Član veća za elektrotehničke nauke, 2003-2007.

3. Fakultet organizacionih nauka:

   • Rukovodilac Seminara Katedre za informacione sisteme FON-a, 1994-2004.
   • Predsednik odbora Instituta za informacione sisteme i tehnologije, 2003-2006.

Učešće u radu uređivačkih odbora časopisa

   • Editorial Board: Management, FON, 2000–2007.
   • Editorial Board: Kragujevac Journal of mathematics, od 2001–2004.
   • Editorial Board: Transactions on Internet research, 2004-
   • Editorial Board: Transactions on Advanced research, 2004-
   • Editorial Board: Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 2014-

Naučno-istraživački rad

Oblasti u kojima je dao najznačajnije naučne doprinose su:

   • Elektronsko poslovanje
   • Internet tehnologije
   • Računarska simulacija
   • Računarska fizika
   • Mobilno poslovanje

Rukovodio je izradom više projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Angažovan je u saradnji sa privredom.  Rezultate istraživanja objavio je u više od 200 referenci. Od toga je preko 25 u časopisima međunarodnog značaja na SCI listi, 7 monografija izdatih u inostranstvu i preko 30 radova u zbornicima međunarodnih simpozijuma.