Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tatjana Stojadinović

Ime i prezime: Tatjana Stojadinović
Naziv disertacije: Razvoj e-poslovanja u regulativi lekova i medicinskih sredstava, kao jedan segment e-uprave u Republici Srbiji
Mentor:  prof.dr Božidar Radenković

Rezime

U doktorskoj disertaciji pod nazivom: “Razvoj e-poslovanja u regulativi lekova i medicinskih sredstava, kao jedan segment e-uprave u Republici Srbiji ”, kandidat Tatjana Stojadinović je na konzistentan način obradila problematiku e-poslovanja u regulativi lekova, kao informacionog podsistema e-uprave Republike Srbije.

Metoda za razvoj e-usluge, Metoda za modeliranje i analizu poslovnih procesa u regulativi lekova, Referentni model e-poslovanja u regulativi lekova, kao jednom od podsistema e-uprave, Metamodel procesa e-poslovanja u regulativi lekova, u okviru e-uprave, Ciklus projektovanja sistema e-poslovanja u regulativi lekova u mreži e-uprave, Web portal e-poslovanja u regulativi lekova, predstavljaju glavne naučne doprinose doktorske disertacije.

Izgradnja web softvera za razvoj e-poslovanja u regulativi lekova, kao jednog podsistema u e-upravi Republike Srbije implementiranog u Agenciji za lekove, kao i publikacija, nastala korišćenjem ovog softvera („Promet i potrošnja lekova“) predstavljaju glavne stručne doprinose ove doktorske disertacije.

Dobijeni rezultati mogu imati široku praktičnu primenu u svim segmentima e-uprave, ali i e-zdravstvu i e-farmaciji Republike Srbije i pružiti značajne koristi poslovnim entitetima i to kroz veću adaptivnost aplikacije na promene u okruženju, integraciju podataka, mogućnost za kolaborativno izvođenje analize, planiranja i donošenja odluka i pristup informacijama u realnom vremenu sa bilo kog uređaja.