Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Marijana Despotović-Zrakić

 

Ime i prezime: Marijana Despotović-Zrakić
Naziv disertacije:
Razvoj metoda poslediplomskog obrazovanja na daljinu zasnovanog na internet tehnologijama
Datum odbrane: 
16-10-2017
Mentor: prof.dr Božidar Radenković

Rezime

Zbog kompleksnosti i raznorodnosti procesa u poslediplomskom obrazovanju, do sada nije bilo mnogo radova koji su sa metodološkog aspekta, kao i sa aspekta izgradnje integrisanog sistema za daljinsko poslediplomsko obrazovanje,  istraživali ovu oblast. U tom smislu materija izložena u ovoj disertaciji ima posebnu vrednost i predstavlja vredan naučni doprinos.

Glavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru ove doktorske disertacije je da se integracijom poslovnog informacionog sistema poslediplomskih studija, sistema za obrazovanje na daljinu, repozitorijuma, sistema za upravljanje znanjem i sistema za multimedijalnu komunikaciju i kolaboraciju može postići veća efikasnost i bolja personalizacija procesa učenja, saradnje i istraživanja, prilagođena poslediplomskom obrazovanju u našim uslovima.

U eksperimentalnom delu doktorske disertacije  je organizovano daljinsko učenje preko Interneta, u okviru kog je izvršeno  testiranje i merenje relevantnih parametara od uticaja na efikasnost ovog načina učenja. Merenje relevantnih parametara i analiza dobijenih rezultata  je obavljeno pomoću standardnih statističkih metoda.

Najznačajniji naučni doprinos ove doktorske disertacije je formalna specifikacija skupa obrazovnih i metoda informaciono komunikacionih tehnologija za realizaciju poslediplomskog obrazovanju na daljinu.

Vredan naučni doprinos ove disertacije je definisanje metoda za hijerarhijsko struktuiranje i integraciju softverskih podsistema u celinu koja će podržati poslovne, obrazovne i istraživačke procese u poslediplomskom obrazovanju.