Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Ana Uzelac

Ana Uzelac

 

Ime i prezime: Ana Uzelac
Naziv disertacije: Praćenje parametara fizičkog okruženja primenom Interneta inteligentnih uređaja u cilju analize njihovog uticaja na kvalitet predavanja
Datum odbrane:  26-08-2015
Mentor:  prof.dr Božidar Radenković

 

Rezime

Rezime

Predmet ovog istraživanja je praćenje parametara fizičkog okruženja primenom Interneta inteligentnih uređaja i analiza njihovog uticaja na kvalitet predavanja. Glavna hipoteza od koje se polazi i koja je dokazana je da se primenom tehnologije Interneta inteligentnih uređaja u nastavi može poboljšati proces odvijanja nastave. Zadatak inteligentnih uređaja je da mere relevantne parametre fizičke sredine, kao i aktivnosti predavača i studenata, koji će potom biti poslati na obradu. Poboljšanje procesa odvijanja nastave ostvareno je implementacijom sistema za određivanje kvaliteta predavanja koji u gotovo realnom vremenu omogućava analizu prikupljenih podataka i prikazuje obrađene rezultate. Kako bi se realizovao sistem koji je u mogućnosti da u realnom vremenu pruži informaciju o kvalitetu predavanja, urađen je pregled relevantnih istraživanja i dostignuća u oblasti tehničkih i društvenih nauka. Urađen je pregled i klasifikacija postojećih implementacija pametnih učionica. Da bi se identifikovali parametri fizičke sredine koji utiču na kvalitet predavanja, proučena je literatura relevantnih oblasti, sprovedena anketa i obrađeni dobijeni rezultati, pa su na osnovu toga izdvojeni oni koji bi mogli uticati na kvalitet predavanja. S obzirom na to da se sistem bavi i analizom predavačevog ponašanja, proučeni su i radovi iz oblasti obrazaca ponašanja i socioloških signala kao i njihova veza sa tehnologijama koje se bave prepoznavanjem aktivnosti posmatranih subjekata.