Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Nenad Stefanović

 

Ime i prezime: Nenad Stefanović
Naziv disertacije: Razvoj modela poslovne inteligencije u adaptivnim e-business (B2B) mrežama
Mentor: prof.dr Božidar Radenković

Rezime

B2B (Business-toBusiness) mreže predstavljaju složene  i distribuirane sisteme sa velikom količinom raznorodnih informacija koje je teško integrisati i analizirati. Da bi B2B mreže bile u mogućnosti da registruju događaje u realnom vremenu i reaguju sa optimalnim skupom akcija, potrebno je da budu adaptivne po pitanju procesa, kolaborativne u smislu relacija i iznad svega da koriste poslovnu inteligenciju (BI) u cilju što kvalitetnijeg donošenja odluka.

U okviru doktorske disertacije detaljno je obrađena primena koncepta poslovne inteligencije u B2B mrežama. Glavna hipoteza od koje se polazi i koja je dokazana u okviru doktorske disertacije je da se primenom modela poslovne inteligencije koji objedinjuje modele poslovnih procesa i alate poslovne inteligencije mogu unaprediti performanse poslovnih procesa u B2B mrežama.

Predstavljeni model poslovne inteligencije polazi od razvijenog modela B2B procesa i sistema metrike kao osnove za dizajniranje skladišta podataka i OLAP sistema. Opisan je model kompozitnih BI aplikacija, kao i BI portal koji omogućava uspostavljanje kolaborativnog radnog okruženja koje smisleno povezuje pojedince, timove i organizacije u jedinstveni, virtuelni radni prostor. Korisnici mogu upravljati poslovnim procesima i donositi odluke na osnovu aktuelnih i relevantnih informacija.

Razvijeni model poslovne inteligencije sa jedne strane unapređuje proces projektovanja BI sistema, a sa druge strane uvećava efikasnost i efektivnost poslovanja i omogućava globalno planiranje i optimizaciju. Rezultati doktorske disertacije, model poslovne inteligencije i softver uspešno su primenjeni i testirani u fabrici automobila.