Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Miloš Milutinović

 

Ime i prezime: Miloš Milutinović
Naziv disertacije: Model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika
Datum odbrane:  09-02-2017
Mentor: prof.dr Božidar Radenković

 

Rezime

Raspoloživost ličnih mobilnih uređaja i pratećih mobilnih tehnologija ima sve veći uticaj na neformalne i formalne procese obrazovanja. Učenje stranih jezika predstavlja pogotovo zanimljivu oblast primene mobilnih tehnologija usled toga što predstavlja vid samousavršavanja, aktivnost koja se izvodi uporedo sa drugim obavezama i koja može biti od interesa izuzetno heterogenoj ciljnoj grupi. Mobilne tehnologije pružaju mogućnost učenja bilo gde i bilo kad, pa se javlja potreba za projektovanjem takvog nastavnog procesa koji bi podsticao što češće učenje u kratkim intervalima, a koji bi bio prilagodljiv (adaptivan) prema karakteristikama učenika.

Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika. Centralni problem koji se razmatra u disertaciji je ispitivanje metoda i tehnika prilagođavanja jezičkih obrazovnih sadržaja i načina prezentacije i interakcije u skladu sa kognitivnim mogućnostima korisnika u pokretu.

U disertaciji je predstavljen model za mobilno adaptivno učenje jezika orijentisan ka oblasti učenja stranih jezika. Adaptivnost je proces od posebnog značaja u mobilnom okruženju gde se učenje odvija u pokretu, u kratkim vremenskim intervalima, sa nižim stepenom koncentracije učenika. Model opisan u ovoj disertaciji razmatra različite parametre adaptacije primenjive na mobilno okruženje i obuhvata ontološki okvir za formalno opisivanje obrazovnih sadržaja i karakteristika mobilnog uređaja, učenika i konteksta učenja. Pri opisivanju obrazovnih sadržaja, primenjeni su objekti učenja kao standardne jedinice sadržaja. Na osnovu ontološkog okvira i metapodataka objekata učenja, predstavljen je mehanizam za pregovaranje i adaptaciju. Pored navedenih komponenata sistema, model obuhvata i infrastrukturu zasnovanu na konceptu računarstva u oblaku.

U eksperimentalnom delu doktorske disertacije, predloženi model sistema za adaptivno mobilno učenje stranih jezika je razvijen i implementiran u okviru infrastrukture za računarstvo u oblaku. Katedre za elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka. Implementacija je izvedena za učenje japanskog jezika na engleskom jeziku korišćenjem mreža reči kao osnove za izgradnju baze znanja, a omogućena su buduća proširenja dodavanjem drugih jezika. Evaluacija je izvedena sa studentima Katedre za elektronsko poslovanje, a rezultati istraživanja su pokazali da im ovaj vid učenja izuzetno odgovara. Najznačajniji naučni doprinos doktorske disertacije jeste razvoj modela sistema za mobilno adaptivno učenje stranih jezika. Primenom ontologija i principa softverskog projektovanja, model se može jednostavno i efikasno menjati i prilagođavati za primenu urazličitim okruženjima.