Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Dušan Barać


Ime i prezime: Dušan Barać
Naziv disertacije: Razvoj modela i servisa portala za adaptivno elektronsko obrazovanje
Datum odbrane:  29-12-2011
Mentor:  prof.dr Božidar Radenković

 
 
  • Pregled u Nacionalnom repozitorijumu disertacija u Srbiji
  • Pregled u digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu

Rezime

Sistemi za elektronsko obrazovanje obuhvataju niz kompleksnih procesa, različitih elemenata, servisa i korisničkih uloga. Neophodno je obezbediti integraciju i sinhronizaciju svih komponenata i učesnika u obrazovnom procesu u jedinstven sistem. Za razvoj efektivne platforme za elektronsko učenje potrebno je utvrditi karakteristike korisnika sistema, a zatim iskoristiti dobijene informacije za kreiranje i realizaciju obrazovnih procesa. Adaptivni sistemi elektronskog obrazovanja omogućavaju prilagođavanje sadržaja i načina organizacije elektronskih kurseva u skladu sa osobinama studenta.

U okviru doktorske disertacije detaljno su opisani modeli i servisi portala za adaptivno elektronsko obrazovanje. Glavna hipoteza koja je razvijena i dokazana u okviru doktorske disertacije je da se implementacijom adaptivnih obrazovnih servisa i njihovom integracijom u portal za elektronsko obrazovanje poboljšavaju performanse obrazovnog procesa, da se usklađuju svi poslovni procesi u e-obrazovanju, da se povećava lojalnost i zadovoljstvo studenata i ostvaruje visok stepen kolaboracije među učesnicima u obrazovanju.

Veb portali su platforme za prenos informacija i znanja, kao i uspostavljanje saradnje i koordinacije aktivnosti između različitih učesnika. Obrazovni veb portali predstavljaju jedinstvene tačke pristupa svim relevantnim informacijama, resursima i aplikacijama u obrazovnom procesu. Osnovna uloga veb portala u ovom istraživanju se ogleda u integraciji heterogenih komponenti sistema elektronskog obrazovanja i adaptivnih servisa. Integracija se odnosi na ljudske resurse, informacije, procese i aplikacione komponente. Definisan je metod za modelovanje i razvoj portala za adaptivno elektronsko obrazovanje. Razvijen je okvir koji se sastoji iz skupa alata i metoda koje omogućavaju integraciju različitih komponenata. U okviru obrazovnog veb portala integrisano je Moodle LMS softversko rešenje za upravljanje elektronskim kursevima. Implementirani su servisi za kolaboraciju, komunikaciju, upravljanje korisnicima i izveštavanje. Opisani su sofisticirani mehanizmi koji omogućavaju generisanje skupa instrukcija za kreiranje, organizaciju i implementaciju adaptivnih kurseva, zasnovani na modelu studenta. Servisi za adaptaciju su razvijeni primenom metoda poslovne inteligencije, ekspertnog sistema i različitih tehnika adaptacije. Adaptacija je realizovana na osnovu tri kriterijuma: znanja studenata vezanih za oblast učenja, stilova učenja studenata i ad hoc definisanih kriterijuma. Razvijeni su i testirani dodatni servisi i aplikacije za podršku realizaciji obrazovnog procesa: servisi mobilnog obrazovanja, servisi učenja kroz igru, aplikacija za kolaboraciju i upravljanje projektima, kao i veb aplikacija za učenje računarske simulacije preko veba.

U eksperimentalnom delu doktorske disertacije realizovano je istraživanje usmereno ka validaciji predloženog modela za projektovanje i implementaciju portala za adaptivno elektronsko obrazovanje i razvijenih servisa. Razvijeni veb portal je primenjen u realizaciji nastavnog procesa u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka. Rezultati istraživanja pokazali su da se primenom servisa veb portala, implementiranih adaptivnih mehanizama i njihovom integracijom sa sistemom za elektronsko učenje, postižu bolji rezultati i veće zadovoljstvo i zainteresovanost studenata, kao i da se povećava efikasnost i efektivnost rada svih korisnika portala.