Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Sanja Vukićević

Ime i prezime: Sanja Vukićević
Naziv disertacije: Model telerehabilitacije zasnovan na internetu inteligentnih uređaja
Datum odbrane:  28-10-2020
Mentor:  prof.dr Božidar Radenković

 
  • Pregled u Nacionalnom repozitorijumu disertacija u Srbiji
  • Pregled u digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela telerehabilitacije zasnovan na primeni Interneta inteligentnih uređaja(IoT). Centralni problem koji se razmatra je ispitivanje mogućnosti primene IoT, wearable computing-a, mobilnih tehnologija i računarstva u oblaku za razvoj modela telerehabilitacije, kojim će se pružati zdravstvena nega pacijentima na daljinu, kontrolisana i vođena od strane stručnog medicinskog kadra. Fokus istraživanja je na primeni telerehabilitacionih servisa u oblasti kreiranja, sprovođenja i praćenja fizikalne terapije na daljinu.U okviru doktorske disertacije analizirani su postojeći telerehabilitacioni sistemi, uočeni različiti pristupi u modeliranju i predložen je model telerehabilitacije baziran na primeni Interneta inteligentnih uređaja. Model uključuje inteligentne senzore za praćenje motorike tela, adaptivni telerehabilitacioni sadržaj u formi igre, servise u oblaku i veb interfejs za integraciju sa zdravstvenim informacionim sistemima. U eksperimentalnom delu, predloženi model je uspešno implementirani evaluiran kroz dve eksperimentalne studije sa osobama s motoričkim smetnjama. Prva studija je pokazala solidan napredak u motoričkim veštinama gornjih udova i bolji vizuelni fokus kod jednog ispitanika koji se oporavljao od moždanog udara u kućnim uslovima. Druga studija je sprovedena u osnovnoj školi za edukaciju i rehabilitaciju dece „Radivoj Popović“ u Zemunu sa decom s poremećajem autističnog spektra. Rezultati druge studije pokazali su statistički značajno poboljšanje grubih motoričkih veština, visok stepen motivacije, angažovanost i dobro raspoloženje kod ispitanika tokom trajanja telerehabilitacione terapije.