Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Zorica Bogdanović

Zorica Bogdanovic

Ime: Zorica Bogdanović
Zvanje: Vanredni profesor
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
Pozicija: Rukovodilac Centra za internet inteligentnih uređaja
E-mail: zorica@elab.rs

Biografija

Zorica Bogdanović rođena je 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka, smer informacioni sistemi, 2005. godine. Poslediplomske magistarske studije, smer Elektronsko poslovanje završila je 2007. godine odbranom magistarske teze “Poslovna inteligencija u elektronskom obrazovanju”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Poslovna inteligencija u adaptivnom elektronskom obrazovanju” odbranila je 2011. Zaposlena je na Fakultetu organizacionih nauka kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje.

Nastavne aktivnosti

Prof. dr Zorica Bogdanović je kao nastavnik na osnovnim dodiplomskim, diplomskim master, specijalističkim i doktorskim studijama FON-a, držala nastavu iz više predmeta:

 1. Simulacija i simulacioni jezici
 2. Elektronsko poslovanje
 3. Internet tehnologije
 4. Internet marketing
 5. Mobilno poslovanje
 6. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
 7. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 8. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja
 9. Internet inteligentnih uređaja
 10. E-obrazovanje
 11. E-uprava
 12. Poslovna inteligencija u elektronskom poslovanju

Vođenje magistratura i doktorata

Prof. dr Zorica Bogdanović je bila mentor na tri odbranjene doktorske disertacije:

 1. dr Konstantin Simić
 2. dr Slavica Radosavljević
 3. dr Slavica Štrbac
 4. dr Jelena Vasković
 5. dr Suzana Milinović
 6. dr Danijela Stojanović
 7. dr Jasmina Perišić

Bila je mentor na preko dvadeset Master radova i preko trideset Diplomskih radova.

Nagrade

Dobitnik je zahvalnice Društva za informatiku Srbije za doprinose i rezultate u razvoju informatike.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama

Član je IEEE Computer Society i sekretar IEEE Computer Chapter CO-16.

Profesionalne aktivnosti

 • Rukovodilac letnje škole “Tehnologije elektronskog poslovanja”.
 • Rukovodilac seminara IEEE Chapter Computer Science (CO-16).
 • Član organizacionog odbora međunarodnog simpozijuma Symorg 2012/2014
 • Član savetodavnog odbora međunarodne konferencije INTED 2012
 • Član programskog odbora međunarodne konferencije WorldCIST’18

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Prof. dr Zorice Bogdanović su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Mobilno poslovanje
 • Elektronsko obrazovanje
 • Internet inteligentnih uređaja

Prof. dr Zorica Bogdanović objavila je preko dvanaest radova u časopisima međunarodnog značaja na SCI listi, više radova u međunarodnim monografijama i međunarodnim tematskim zbornicima, oko desetradova u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja koji nisu na SCI listi, preko četrdeset radova u međunarodnim i domaćim konferencijama.