Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Jasmina Perišić

 

Ime i prezime: Jasmina Perišić
Naziv disertacije: Model elektronskog obrazovanja zasnovan na semantičkoj adaptaciji objekata učenja
Datum odbrane:  04-06-2018
Mentor:  prof.dr Zorica Bogdanović

 

Rezime

Cilj disertacije je razvoj modela elektronskog obrazovanja zasnovanog na semantičkoj adaptaciji objekata učenja. Predložen model obuhvata dinamičko praćenje napretka i svih aktivnosti studenta prilikom učenja kako bi se odredio trenutni stil učenja i izvršila personalizacija sadržaja učenja, tj. kako bi se studentu prikazali objekti učenja koji odgovaraju utvrđenom stilu učenja. Tehnologije semantičkog veba i ontologija specijalno kreirana za svrhe disertacije nalaze se u osnovi ovog modela. U cilju testiranja, predloženi model je implementiran na realnom sistemu obogaćivanjem osnovne Moodle platforme primenom semantičkih tehnologija i razvojem dodatnih modula koji omogućavaju personalizaciju. Rezultat primene ovih tehnologija je sistem za elektronsko učenje nazvan MAL. U disertaciji su prikazani ključni elementi predloženog modela, funkcionalnosti sistema i način na koji su semantičke tehnologije implementirane u MAL sistemu. Model predložen u disertaciji je evaluiran da bi se uporedili rezultati učenja nakon primene neadaptivnog pristupa i adaptivnog pristupa zasnovanog na semantičkim tehnologijama. Istraživanje je realizovano na Fakultetu za preduzetnički biznis, Univerzitet Union Nikola Tesla u Beogradu. Rezultati ukazuju da semantička adaptacija sadržaja učenja implementirana u MAL sistemu vodi ka značajno boljim rezultatima učenja i poboljšanoj efikasnosti procesa učenja u poređenju sa nepersonalizovanim kursevima za elektronsko učenje. Dobijeni rezultati ukazuju na pozitivan stav studenata prema razvijenom okruženju za elektronsko učenje.