Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Suzana Milinović

 

Ime i prezime: Suzana Milinović
Naziv disertacije
: Upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima u B2B elektronskom poslovanju velikih preduzeća  
Datum odbrane:  23-03-2018
Mentor: prof.dr Zorica Bogdanović

 

Rezime

Doktorska disertacija razmatra glavne probleme u upravljanju odnosima sa poslovnim partnerima u B2B elektronskom poslovanju velikih preduzeća. Cilj disertacije jeste da se istraži u kojoj meri savremene tehnologije elektronskog poslovanja, kao što su personalizovana B2B elektronska trgovina, društvene mreže, mobilne tehnologije i tehnologije interneta inteligentnih uređaja, mogu da doprinesu rešavanju problema i unapređenju komunikacije i saradnje sa poslovnim partnerima. Izvršena je analiza internih i eksternih stejkholdera, kao i tehnologija za upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima u elektronskom poslovanju velikih preduzeća. Predstavljen je model za upravljanje odnosima sa poslovnim partnerima i model deljenih procesa u elektronskom poslovanju velikih preduzeća. Takođe, predstavljen je model koordinacije komunikacionih kanala, kao i model merenja performansi poslovnog sistema velikih preduzeća. Evaulacija modela je izvršena u industriji obuće.