Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Jelena Vasković

Jelena Vasković

 

Ime i prezime: Jelena Vasković
Naziv disertacije: Model  elektronskog poslovanja lokalnih  turistčkih agencija
Datum odbrane: 30-03-2016
Mentor: prof.dr Zorica Bogdanović

 

Rezime

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacije je primena elektronskog poslovanja u lokalnim turističkim zajednicama i mogućnosti da se implementacijom novih tehnologija unapredi komunikacija sa korisnicima turistima. Istraživanje u drugom delu obuhvata postojeće stanje primene elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i u svetu, analizira se međuzavisnost lokalnih turističkih zajednica i potreba da se prema korisnicima turistima nastupa objedinjeno. U trećem delu govori se o istraživanju tehnologija elektronskog poslovanja lokalnih turističkih zajednica i mogućnosti da se one tehnološki i informaciono objedine na bazi zajedničkog interesa. Istraživanjem su obuhvaćena do sada primenjena tehnološka rešenja i analizirana je potreba da se izvrši koordinacija komunikacionih kanala lokalnih turističkih zajednica, kako bi one bile u mogućnosti da putem informacija koje se plasiraju tokom puta,rutiraju korisnike po željenim putanjama. Radom je pokazano da su komunikacija i praćenje i usmeravanje korisnika tokom proputovanja mogući jedinoprimenom savremenih tehnoloških rešenja. Centralni problem koji se u disertaciji istražuje i analizira je model komunikacionog povezivanja lokalnih turističkih zajednica. Da bi se omogućilo elektronsko poslovanje lokalnih turističkih zajednica,mora se ostvariti trajna i automatizovana komunikacija na više nivoa i to hijerarhijski od regionalnih, preko lokalnih turističkih destinacija do pojedinačnih objekata. Pitanje koje se postavlja je koordinacija komunikacionih kanala lokalnih turističkih zajednica. Pošto ovakvo poslovanje zahteva angažovanje resursa, rad obuhvata problem implementacije i održavanja ovako koncipiranog modela. Drugo relevantno pitanje koje se razmatra u ovom radu je analiza mogućnosti angažovanja značajnog broja do sada nezainteresovanih v učesnika u poslovanju lokalnih turističkih zajednica koji bi se motivisali da prosleđivanjem informacija ostvare određeni profit (affiliate marketing).