Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Jelena Vasković

 

Ime i prezime: Jelena Vasković
Naziv disertacije: Model  elektronskog poslovanja lokalnih  turistčkih zajednica
Datum odbrane: 26-09-2016
Mentor: prof.dr Zorica Bogdanović

 

Rezime

Predmet istraživanja doktorske disertacije je primena elektronskog poslovanja u lokalnim turističkim zajednicama i mogućnosti da se implementacijom novih tehnologija unapredi komunikacija sa korisnicima turistima. Istraživanje u drugom delu obuhvata postojeće stanje primene elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i u svetu, analizira se međuzavisnost lokalnih turističkih zajednica i potreba da se prema korisnicima turistima nastupa objedinjeno. U trećem delu govori se o istraživanju tehnologija elektronskog poslovanja lokalnih turističkih zajednica i mogućnosti da se one tehnološki i informaciono objedine na bazi zajedničkog interesa. Istraživanjem su obuhvaćena do sada primenjena tehnološka rešenja i analizirana je potreba da se izvrši koordinacija komunikacionih kanala lokalnih turističkih zajednica, kako bi one bile u mogućnosti da putem informacija koje se plasiraju tokom puta,rutiraju korisnike po željenim putanjama. Radom je pokazano da su komunikacija i praćenje i usmeravanje korisnika tokom proputovanja mogući jedinoprimenom savremenih tehnoloških rešenja. Centralni problem koji se u disertaciji istražuje i analizira je model komunikacionog povezivanja lokalnih turističkih zajednica. Da bi se omogućilo elektronsko poslovanje lokalnih turističkih zajednica,mora se ostvariti trajna i automatizovana komunikacija na više nivoa i to hijerarhijski od regionalnih, preko lokalnih turističkih destinacija do pojedinačnih objekata. Pitanje koje se postavlja je koordinacija komunikacionih kanala lokalnih turističkih zajednica. Pošto ovakvo poslovanje zahteva angažovanje resursa, rad obuhvata problem implementacije i održavanja ovako koncipiranog modela. Drugo relevantno pitanje koje se razmatra u ovom radu je analiza mogućnosti angažovanja značajnog broja do sada nezainteresovanih v učesnika u poslovanju lokalnih turističkih zajednica koji bi se motivisali da prosleđivanjem informacija ostvare određeni profit (affiliate marketing). Ovaj odnos se analizira ne samo u kontekstu Interneta,već i preko uključivanja čitave turističke zajednice, koja je tehnološki objedinjena,u jednu celinu. Iz ovoga se može zaključiti da uspostavljanje tehnološke povezanosti nije dovoljno već je potrebno ostvariti i zainteresovanost svih učesnika u poslovanju lokalnih turističkih zajednica.
U petom poglavlju rada su istraživanja i evaluacija modela. Istraživanje kvaliteta sajtova lokalnih turističkih zajednica u Republici Srbiji i upoređivanje sa sajtovima koji pripadaju turističkim agencijama i turističkim organizacijama, istraživanje primene multimedijalnih sadržaja i njihov uticaj na donošenje odluke o poseti lokalne turističke destinacije (emocijonalni uticaj na donošenje odluke), uticaj video i audio zapisa, sa ubačenim reklamnim porukama, na izbor destinacije kao i uticaj kontekstualnih informacija koje su plasirane u osnovni zapis (tehnološki uticaj na donošenje odluke). Jedan od osnovnih problema sa kojim se suočavaju lokalne turističke zajednice jeste kako da steknu poverenje korisnika informacija koje se plasiraju preko Interneta, i to je problem kojim se ovaj rad takoće bavi (sigurnosni uticaj na donošenje odluke). Da bi se postavila mreža info-kioska koji su neophodni za konekciju sa korisnicima turistima i za plasiranje informacija u radu se daje detaljna analiza troškova izgradnje mreže.