Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Upravljanje rizikom i sajber sigurnost – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Marijana Despotović-Zrakić, Vladimir ObradovićObavezni16

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa postojećim metodologijama, okvirima, tehnikama i standardima za procenu i upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju.

Studenti su osposobljeni za primenu savremenih metoda, tehnika, okvira i standarda za upravljanje rizicima u elektronskom poslovanju, kao i metoda i tehnika za upravljanje sajber sigurnošću u cloud okruženju.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Labus, M., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Barać, D., Popović, S.: Adaptive E-Business Continuity Management: Evidence from the Financial Sector. Computer Science and Information Systems, 2020
3. Labus M., Despotović-Zrakić M., Bogdanović Z. (2017). Introducing Adaptive E-Business Continuity Management. In: Rocha Á., Correia A., Adeli H., Reis L., Costanzo S. (eds) Recent Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 569. Springer, Cham.
4. Raymond Pompon, IT Security Risk Control Management: An Audit Preparation Plan, Appress, 2016. ISBN: 1484221397
5. De Haes, S., Van Grembergen, W., Joshi, A., & Huygh, T. (2020). Enterprise Governance of IT, Alignment, and Value. In Enterprise Governance of Information Technology (pp. 1-13). Springer, Cham.
6. IT Governance Privacy Team, (2017). EU General Data Protection Regulation (GDPR): An Implementation and Compliance Guide, ITGP; Second edition, ISBN13: 9781787781924.
7. Materijali u e-formi, sa sajta moodle.elab.fon.bg.ac.rs