Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Miloš Radenković

 

Ime i prezime: Miloš Radenković
Naziv disertacije: Model elektronskog poslovanja za učešće potrošača na srpskom tržištu električne energije zasnovan na smart grid tehnologijama
Datum odbrane:  05-06-2018
Mentor:  prof.dr Aleksandra Labus

 

Rezime

Predmet istraživanja disertacije je razvoj modela elektronskog poslovanja zasnovanog na fleksibilnom učešću potrošača na srpskom tržištu električne energije. Cilj je razvoj održivog i primenljivog modela elektronskog poslovanja koji omogućava učešće domaćinstava i pojedinačnih uređaja na balansnom tržištu i na berzi električne energije korišćenjem smart grid tehnologija i demand-response servisa. Učestvovanjem pojedinačnih domaćinstava i uređaja u balansnom tržištu omogućava se precizna kontrola frekvencije elektroenergetskog sistema, što otvara mogućnosti za eksploataciju obnovljivih izvora električne energije preko fleksibilnijeg i tačnijeg upravljanja fluktuacijama. Tržišta električne energije tradicionalno funkcionišu po B2B modelu elektronskog poslovanja gde se poslovanje vrši isključivo između proizvođača i operatora tržišta. Deregulacija otvara nove mogućnosti poslovanja za tržišta električne energije, pretežno za domaćinstva čijom se inkluzijom u velikoj meri može povećati fleksibilnost i efikasnost mehanizma balansiranja i celokupna stabilnost elektroenergetske mreže. Poslovni model predložen u ovoj disertaciji prilagođen je poslovnom okruženju i regulativi u Republici Srbiji. Predložena tehnička specifikacija modela sastoji se od distribuirane infrastrukture za povezivanje i koordinaciju velikog broja korisničkih IoT uređaja. Za prikupljanje, analizu i upravljanje podacima u realnom vremenu koriste se analitičke metode i softverski alati bazirani na poslovnoj inteligenciji. Prednost predloženog modela je u mogućnosti primene na tržištima električne energije koja su u razvoju, niskim inicijalnim investicijama i integraciji sa smart grid tehnologijama. U disertaciji su prikazani istraživanje i analiza spremnosti potrošača i učesnika na tržištu, za primenu predloženog modela.