Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Menadžment elektronskog poslovanja – odabrana poglavlja

Studijski programNaziv predmetaNastavnik/nastavniciStatus predmetaBroj ESPB
Elektronsko poslovanjeMenadžment elektronskog poslovanja-odabrana poglavlja Dušan M. Barać , Aleksandar M. MarkovicIzborni10

Cilj predmeta

Sticanje najnovijih akademskih i stručnih znanja iz oblasti menadžmenta, savremene naučne discipline koja se bavi problemima upravljanja organizacionim sistemima. Osposobljavanje studenata da koriste savremene metode i tehnike koje se koriste u menadžmentu, kao i ilustracija veština koje doprinose unapređenju funkcionisanja organizacije.

Ishod predmeta

Primena akademskih i stručnih znanja, metoda i tehnika u procesima planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole različitih poslova, poduhvata i organizacionih sistema. Studenti će biti sposobni da primenjuju napredne veštine formiranja timova, komunikacije, pregovaranja, rešavanja konflikata, liderstva i motivacije u donošenju poslovnih odluka.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
P-01: Uvod u mašinsko učenje,
P-02: Nadgledano učenje, standardne mere tačnosti, optimalni prediktori,
P-03: Sličnost regresije i klasifikacije,
P-04: Algoritam najbližeg suseda, linearna i nelinearna regresije,
P-05: Arhitektura neuronske mreže sa širenjem signala unapred, Jednostavan metod za trening neuronske mreže,
P-06: Propagiranje unazad metod za treniranje neuronske mreže,
P-07: Proces mašinskog učenja, prenaučenost modela mašinskog učenja,
P-08: Regularizacija za prevenciju prenaučenosti,
P-09: Dekompozicija pristrasnosti i varijanse, Beging, Кriva učenja,
P-10: Mašine sa vektorima podrške,
P-11: Bajesove mreže,
P-12: Кontinualne latentne varijable,
P-13: Bajesova regresija,
P-14: Mešoviti modeli i algoritam maksimizacije očekivanja,
P-15: Sekvencijalni podaci.

Studijski istraživački rad

Studenti su u obavezi da urade istraživački rad koji je u formi predloga istraživanja. Predlog istraživanja bi trebalo da
bude kombinacija teorijskih koncepata sa praktičnom primenom.

 

Literatura

  1. Chaffey, D. Digital Business and E-commerce Management:Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education Limited Harlow, UК 2015
  2. Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, К. and EllisChadwick, F.Internet MarketingStrategy,Implementation and Practice, 4th edn., Financial Times Prentice Hall, Harlow 2009
  3. Marković, Aleksandar Menadžment elektronskog poslovanja – materijali u elektronskoj formi FON, Beograd 2020
  4. Rayport, J. and Jaworski, B. Introduction to E-Commerce, 2nd edn., McGraw-Hill, NewYork 2003
  5. Timmers, P. Electronic Commerce Strategies and Models for Business-to-Business Trading, Series on Information Systems,Wiley, Chichester 1999