Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet marketing i društveni mediji – odabrana poglavlja

Studijski programNastavnik/NastavniciStatus predmetaBroj ESPBUslov
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeLabus B. Aleksandra, Vukmirović V. Dragan, Janičić B. Radmila Izborni10Nema

Cilj

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad i rešavanje aktuelnih problema u oblasti digitalnog marketinga i društvenih medija.

Ishod

Studenti su osposobljeni da istražuju nove pristupe, modele, i servise u oblasti digitalnog marektinga i društvenih medija zasnovane na naprednim informacionim tehnologijama kao i za samostalan naučno-istraživački rad i inovacije u ovoj oblasti.

Sadržaj

Metodologija naučnog istraživanja u oblasti digitalnog marketinga. Modeli i strategije digitalnog marketinga. Upravljanje odnosima sa stejkholderima u digitalnom okruženju – modeli i pristupi. Koncepti relacionog marketinga u elektronskom poslovanju. B2B mreže, zajedničko kreiranje vrednosti, upravljanje inovacijama i tehnologijama u digitalnom okruženju. Svekanalni pristup. Uloga digitalnog marketina u ekosistemima elektronskog poslovanja. Model integracije komponenata i servisa internet marketinga. Optimizacija i automatizacija procesa u digitalnom marketingu. Napredne tehnike digitalnog marketinga. CRM i xRM. Primena xRM u različitim oblastima elektronskog poslovanja: e-trgovina, e-zdravstvo, e-uprava, e-obrazovanje i dr. Razvoj platforme sa integrisanim podacima o kupcima (customer data platform). Primena naprednih tehnika poslovne analitike u internet marketingu. Big data u internet marketingu. Društveni mediji. Analiza i primena koncepata društvenog računarstva u marketingu (social computing). Inteligentna analize društvenih mreža. Otkrivanje, deljenje i upravljanje sadržajem. Kolektivna inteligencija i crowdsourcing. Primena sveprisutnog računarstva i pametnih okruženja u digitalnom marketingu. Virtuelna, proširena i mešovita realnost u internet marketingu. Aplikacije i servisi mobilnog poslovanja u internet marketingu. Primena veštačke inteligencije u marketingu: napredni sistemi preporuke i inteligenti četbotovi. Neuromarketing. Modeliranje personalizovanih servisa zasnovanih na biofeedback-u. Analiza rezultata najznačajnijih istraživanja i aktuelnih projekata u oblasti digitalnog marketinga. Okviri, metode i tehnike za istraživanje u oblasti digitalnog marketinga. Analiza pravnih i etičkih aspekata, problemi zaštite podataka. Planiranje i realizacija naučnog istraživanja u oblasti digitalnog marketinga. Pregled i analiza najznačajnijih referenci i trendova u oblasti tehnologija digitalnog marketina.

Literatura

  1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
  2. B. Radenković, M. DespotovićZrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, T. Naumović, Internet marketing i društveni mediji, Fakultet organizacionih nauka, 2020, udžbenik u pripremi
  3. Milovanović, S., Bogdanović, Z., Labus, A., Barać, D., & Despotović-Zrakić, M. (2019). An approach to identify user preferences based on social network analysis. Future Generation Computer Systems, 93, 121-129, ISSN 0167-739X.
  4. D. Barac, V. Ratkovic-Živanovic, M. Labus, S. Milinovic, A.Labus, (2017) “Fostering partner relationship management in B2B ecosystems of electronic media”, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 32 Issue: 8, pp.1203-1216, https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2016-0025
  5. D.Barać, V.Ratković-Živanović, M.Despotović-Zrakić, A.Labus, Z.Bogdanović, E-business technologies for xRM: Exploring the readiness of public broadcasters, Telematics and informatics, Vol. 34, Issue 1, pp.20-29, doi:10.1016/j.tele.2016.04.005, 2017, ISSN: 0736-5853
  6. Radenković, M., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., Labus, A., & Lazarević, S. (2020). Assessing consumer readiness for participation in IoT-based demand response business models. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 150, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119715.
  7. F. Filipovic, M. Despotovic-Zrakic, B. Radenkovic, B. Jovanic and L. Živojinovic, “An Application of Artificial Intelligence for Detecting Emotions in Neuromarketing,” 2019 International Conference on Artificial Intelligence: Applications and Innovations (IC-AIAI), Belgrade, Serbia, 2019, pp. 49-494.
  8. A. Rocha, J.L. Reis, M.K. Peter, Z. Bogdanović (Eds), Marketing and Smart Technologies, Proceedings of ICMarkTech 2019, Springer, 2020, DOI: 10.1007/978-981-15-1564-4
  9. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs.