Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko obrazovanje – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB 
Elektronsko poslovanje Menadžment ljudskih resursaMarijana Despotović-Zrakić, Jelena Anđelković-Labrović Asistent: Tamara Naumović, Nikola PetrovićObavezni16

Cilj predmeta je razmatranje složenosti procesa učenja i elektronskog obrazovanja, kao i upoznavanje studenata sa naprednim tehnologijama elektronskog obrazovanja. Zatim, osposobljavanje za samostalno projektovanje sistema elektronskog obrazovanja i dizajniranje nastavnih materijala za različite kontekste.

Studenit su sposobni da izvode analize u vezi sa pojmovima elektronskog obrazovanja i donose zaključke uvažavajući društvenu komponentu obrazovnog procesa. Osposobljeni su za samostalno projektovanje sistema elektronskog obrazovanja zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama. Sposobni su da samostalno kreiraju sadržaj za elektronsko učenje. Sposobni su da kritički obrade predložena rešenja za elektronsko učenje.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Despotović-Zrakić, M., Milutinović, V., & Belić, A. (2014). Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education (pp. 1-476). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-5784-7.
3. Despotović-Zrakić, M., Marković, A., Bogdanović, Z., Barać, D., & Krčo, S. (2012). Providing adaptivity in Moodle LMS courses. Journal of Educational Technology & Society, 15(1), 326-338, ISSN 1436-4522.
4. Zahirović Suhonjić, A., Despotović-Zrakić, M., Labus, A., Bogdanović Z., & Barać, D. (2018). Fostering students’ participation in creating educational content through crowdsourcing, Interactive Learning Environments, 27(1), pp. 72-85, ISSN: 1744-5191.
5. Labus, A., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B., Bogdanović, Z., & Radenković, M. (2015). Enhancing formal e-learning with edutainment on social networks. Journal of Computer Assisted Learning, 31(6), 592-605, ISSN: 0266-4909
6. Bogdanović, Z., Barać, D., Jovanić, B., Popović, S., & Radenković, B. (2014). Evaluation of mobile assessment in a learning management system. British Journal of Educational Technology, 45(2), 231-244, doi: 10.1111/bjet.12015, ISSN 0007-1013.
7. Anđelković Labrović, J., Milosavljević, G. (2015) „Mogućnosti primene koncepta ličnog okruženja za e-učenje 2.0“, Andragoške studije, 1, 175-194, UDK 37.018.43:004.738.5 , http://www.as.edu.rs/pdf/articles/379
8. Petrović, N., Anđelković Labrović, J. (2019). Mogućnosti pristupa zasnovanog na podacima u upravljanju procesom učenja. Andragoške studije, 1, 135-155, doi:10.5937/AndStud1901135P , http://www.as.edu.rs/pdf/articles/452
9. Petrović, N., Anđelković Labrović, J., Milinković, I. & Kovačević I. (2019). Analitika podataka o angažovanosti u e-učenju, SPIN '19, Beograd, str. 583-590, http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SPIN19_Zbornik_radova.pdf
10. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs