Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

E-zdravstvo – odabrana poglavlja

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPBUslov
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeAleksandra B. Labus, Radmila JaničićIzborni10Nema

Cilj predmeta

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa metodologijom istraživanja i osposobe za samostalni naučno-istraživački rad u oblasti e-zdravstva. Predmet je fokusiran na objedinjavanje tehnoloških i poslovnih aspekata e-zdravstva u cilju razvoja inovativnih pristupa, metoda i servisa zasnovanih na savremenim informacionim tehnologijama.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni za planiranje, realizaciju i objavljivanje rezultata naučnih istraživanja u oblasti e-zdravstva.

Sadržaj predmeta

Upoznavanje studenata sa aktuelnim temama istraživanja u oblasti e-zdravstva. Metodologija naučno istraživačkog rada u oblasti e-zdravstva. Elektronski zdravstveni sistem. Modeliranje infrastrukture elektronskog zdravstvenog sistema. Elektronski zdravstveni karton (Electronic Health Record – EHR). Personalizovani servisi e-zdravstva (Personal Health Record – PHR). Menadžment e-poslovanja u zdravstvu. Problemi interoperabilnosti i standardizacija u e-zdravstvu. Upravljanje kvalitetom e-zdravstvenih usluga. Analiza novih poslovnih modela u e-zdravstvu. eHealth-as-a-Service (eHaaS). Crowdsourcing modeli u e-zdravstvu. Internet marketing plan zdravstvenih institucija. Digitalni marketing i društveni mediji u promociji zdravlja. Metodološki postupak promocije zdravlja. Modeli e-zdravstva zasnovani na mobilnim tehnologijama (mHealth). SmartHealthcare modeli. Telemedicina. Telerehabilitacija. Internet inteligentnih uređaja u zdravstvu (The Internet of Medical Things). Asistivne tehnologije u e-zdravstvu, ambient assisted living. Body-sensor networks. Wearable computing u zdravstvu. Context-aware servisi u elektronskim zdravstvenim sistemima. Sistemi za automatsko detektovanje bolesti. Virtuelna i proširena realnost u e-zdravstvu. Analiza primene veštačke inteligencije u zdravstvu: chatbot-ovi, personalizacija, pametni servisi, sistemi preporuke. Primena igara (Gamification) u Healthcare obuci. Primena Blockchain tehnologija u e-zdravstvu. Analiza otvorenih podataka. Big data analitika u zdravstvu. Nove tehnologije za vizualizaciju podataka, imerzivne vizuelizacije. Analiza aktuelnih naučno-istraživačkih radova i projekata u oblasti e-zdravstva. Planiranje i realizacija naučnog istraživanja u oblasti e-zdravstva. Analiza pravnih i etičkih normi u e-zdravstvu i specifičnosti postupka istraživanja u e-zdravstvu.

Literatura

  1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
  2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0; FON, Beograd, 2017.
  3. T.Stojadinovic, V.Radonjic, B.Radenkovic, E-business in the Regulation of Medicines in Serbia, Drug Information Journal, Vol.44, No.2, pp.177-187, Mart 2010, ISSN 0092-8615.
  4. Vukićević, S., Đorđević, M., Glumbić, N., Bogdanović, Z. and Đurić Jovičić, M., 2019. A Demonstration Project for the Utility of Kinect-Based Educational Games to Benefit Motor Skills of Children with ASD. Perceptual and motor skills, 126(6), pp.1117-1144
  5. Rodić-Trmčić, B., Labus, A., Barać, D., Popović, S., & Radenković, B. (2018). Designing a course for smart healthcare engineering education. Computer Applications in Engineering Education, 26(3), 484-499.
  6. B.Rodić-Trmčić, A. Labus, Z. Bogdanović, D. Babić, A. Dacić-Pilčević, (2016). Usability of m-Health Services: A Health Professional’s perspective, Journal For Management Theory And Practice, Vol. 80, pp. 45-54.
  7. S.Vukićević, Z.Stamenković, S.Murugesan, Z.Bogdanović, B.Radenković, (2016). A new Telerehabilitation system based on Internet of things, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 29(3), 395-407.
  8. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs