Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Cloud computing i softverski definisane mreze

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPB
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeRadenković Lj. Božidar, Milutinović VeljkoIzborni10

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad, modeliranje novih rešenja i rešavanje aktuelnih istraživačkih problema u razvoju i primeni cloud computing infrastrukture i servisa. Poseban fokus je na istraživačkim problemima u oblasti virtuelizacije računarskih mreža, softverski definisanim mrežama i razvoju skalabilne, pouzdane i sigurne cloud infrastrukture i servisa.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni za samostalan naučno istraživački rad i rešavanje aktuelnih istraživačkih problema u oblasti cloud computing-a i softverski definisanih mreža.

Sadržaj predmeta

Metodologija naučno istraživačkog rada u oblasti cloud computing-a. Metode za projektovanje, implementaciju i evaluaciju cloud infrastruktura i servisa. Teorijske osnove cloud computing-a. Virtuelizacija resursa. Virtuelizacija aplikacija i razdvajanje aplikacija od IT infrastrukture. Poređenje virtuelizacije aplikacija i virtuelizacije IT infrastrukture. Tipovi virtuelizacije hardvera. Hipervizori. Virtuelizacija procesora. Virtuelizacija operativnih sistema. Virtuelizacija fajl sistema. Virtuelizacija baza podataka i nerelacione cloud baze podataka. Virtuelizacija aplikacija. Metode razvoja softvera u cloud okruženju: razvoj softvera zasnovan na događajima (event driven), servisno orijentisan razvoj softvera, procesno orijentisan razvoj softvera. Upravljanje podacima u cloud-u. Izmeštanje podataka iz baze podataka u tokove poruka (streams), Apache Kafka. Veb servisi, mikroservisi i mikroservisna arhitektura. REST. Orkestracija servisa, automatizacija deployment-a aplikacija, skaliranje i upravljanje. Kontinuirane isporuke aplikacija. IT automatizacija, primena veštačke inteligencije i big data analitike u IT automatizaciji. Virtuelizacija mreže, softverski definisane mreže (software defined networks, SDN). Principi projektovanja sigurnih i visoko dostupnih softverskih mreža. Pregled protokola. Jezici za programiranje softverskih mreža, okruženja sa projektovanje i simulaciju. QoS i QoE u softverskim mrežama. Projektovanje i realizacija softverski definisanih mreža i cloud infrastruktura i servisa u preduzećima i u data centrima. Projektovanje i realizacija infrastruktura za podršku naučnim eksperimentima. Projektovanje cloudinfrastrukture i servisa za prikupljanje, pretraživanje, obradu i korišćenje velikih količina podataka u elektronskom poslovanju (big data). Paralelno i distribuirano pretraživanje podataka u cloud-u. Large scale cloud aplikacije. Data streaming cloud servisi i dataflow računarstvo. Cloud computing podrška za veštačku inteligenciju; veštačka inteligencija kao servis. Cloud computing infrastrukture za napredne IoT servise (autonomna vozila). AR cloud.
Teorije, metode i tehnologije za next generation cloud computing. 5G/6G enhanced edge aplikacije. Pregled i analiza istraživanja povezanosti cloud computing, internet of things, SDN i 5G/6G tehnologija. Analiza rezultata najnovijih istraživanja sa pregledom najznačajnijih referenci.

Literatura

  1. Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Vujin, V., & Barać, D. (2014). Harnessing cloud computing infrastructure for e-learning services. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 27(3), 339-357, DOI: 10.2298/FUEE1403339R, 2014, ISSN 0353-3670
  2. M.Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A.Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. Despotovic-Zrakic M,Simic K,Labus A,Milic A,Jovanic B, Scaffolding Environment for e-Learning through Cloud Computing, Educational Technology & Society, vol. 16, br. 3, str. 301-314, 2013.
  4. Šuh, J., Bojović, Ž., Despotović‐Zrakić, M., Bogdanović, Z., & Labus, A. (2017). Designing a course and infrastructure for teaching software‐defined networking. Computer Applications in Engineering Education, 25(4), 554-567, DOI: 10.1002/cae.21820, Online ISSN: 1099-0542
  5. R. Jain and S. Paul, “Network virtualization and software defined networking for cloud computing: a survey,” in IEEE Communications Magazine, vol. 51, no. 11, pp. 24-31, November 2013.
  6. R. Chaudhary, G. S. Aujla, N. Kumar and J. J. P. C. Rodrigues, “Optimized Big Data Management across Multi-Cloud Data Centers: Software-Defined-Network-Based Analysis,” in IEEE Communications Magazine, vol. 56, no. 2, pp. 118-126, Feb. 2018.
  7. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs