Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

RAČUNARSTVO U OBLAKU I INTERNET INTELIGENTNIH UREĐAJA

Primena senzorskih mreža i interneta inteligentnih uređaja omogućila je razvoj pametnih okruženja, kao što su: pametni gradovi, pametne kuće, pametni saobraćaj, pametna poljoprivreda i druga. Upravljanje pametnim okruženjem je složen proces i iziskuje skalabilne, pouzdane i distribuirane računarske resurse, koji treba da obezbede hardversku i mrežnu infrastrukturu i platformu za razvoj i izvršavanje IoT aplikacija. Imajući u vidu ove zahteve, pogodno rešenje za razvoj i korišćenje IoT aplikacija jeste računarstvo u oblaku.

Računarstvo u oblaku (eng. cloud computing) je oblast računarstva u kojoj se korisnicima na zahtev putem interneta isporučuju računarski resursi: infrastruktura,serveri, skladišta, aplikacije, servisi i razvojna okruženja.

Računarstvo u oblaku zasniva se na tehnologiji virtuelizacije, koja podrazumeva hostovanje servisa i podataka u deljenom, dinamički skalabilnom skupu resursa provajdera. Virtuelizacija omogućuje apstrakciju fizičkih resursa, tako što se jedan fizički resurs deli na više logičkih celina ili se više njih udružuje u jednu logičku celinu.

 Upravljanje digitalnim identitetima u oblaku

Digitalni identitet čini niz podataka koji jedinstveno opisuju osobu ili resurs. U virtuelizovanim infrastrukturama podaci o digitalnim identitetima su distribuirani i nalaze se na različitim lokacijama, pa je neophodno uspostaviti adekvatne sisteme za upravljanje njima.

Arhitektura za upravljanje identitetima obuhvata:

  • Direktorijum servis. Mesto za čuvanje podataka o identitetu i pravila pristupa resursima, definisana politikom sigurnosti.
  • Upravljanje pristupom. Podrazumeva proveru identiteta korisnika (autentifikacija) i prava pristupa resursima (autorizacija) i njihov pristup u realnom vremenu.
  • Upravljanje životnim ciklusom identiteta. Životni ciklus digitalnog identiteta obuhvata faze nastanka, trajanja i nestanka.

U zavisnosti od tehnologija i vrste usluge, postoje tri pristupa u korišćenju cloud computing servisa:

  • Infrastruktura kao servis (eng. Infrastructure as a Service, IaaS). Korisnik kod provajdera oblaka rezerviše računarske i mrežne resurse u skladu sa svojim potrebama, a plaća u zavisnosti od potrošnje ili od definisanog tarifnog paketa.
  • Platforma kao servis (eng. Platform as a Service, PaaS). Pruža korisniku skup alata i aplikativnih programskih interfejsa (API) za razvoj aplikacija.
  • Softver kao servis (eng. Software as a Service, SaaS). Korisnik koristi gotov softver provajdera koji se pokreće na cloud infrastrukturi, a pristupa mu se kroz veb brauzer. Primeri: Gmail, Yahoo, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive i SalesForce.

Xively PaaS za IoT

Xively je onlajn servis za programere koji razvijaju aplikacije na podacima prikupljenim iz senzora . Ova platforma upravlja velikom količinom podataka poslatih iz različitih senzora i korišćenih u raznim formatima.
Xively cloud servisi namenjeni su razmeni poruka, arhiviranju podataka, rezer- visanju i ostalim uslugama kojima se pristupa kroz Xively API. Xively API pred- stavlja kolekciju RESTful resursa, čiji je zadatak da obezbedi jednostavan trans- fer podataka između uređaja i platforme.

Carriots PaaS za IoT

Carriots predstavlja razvojnu i hosting platformu, posebno razvijenu za projekte interneta inteligentnih uređaja i M2M komunikaciju, koja omogućuje prikupljanje podataka s povezanih uređaja, njihovo skladištenje i kreiranje aplikacija zasnovanih na Groovy kôdu.

4
Slika1: Carriot PaaS za IoT

ThingWorx PaaS za IoT

ThingWorx platforma obezbeđuje projektovanje, implementaciju i korišćenje IoT aplikacija. Prevashodno je namenjena industriji, ali može i u drugim okruženjima.

Aneka PaaS za IoT

Ova platforma utemeljena je na .NET tehnologiji , a koristi se za računarske resurse i skladištenje realizovano kao javni ili privatni oblak. Nudi izvršno okruženje koje programerima omogućuje da pišu aplikacije korišćenjem modela kao što su multitask programiranje, višenitno programiranje (thread programming)i MapReduce.

Softver kao servis u IoT obezbeđuje korišćenje veb aplikacija za rad sa senzorima,aktuatorima i drugim inteligentnim uređajima. SaaS rešenja za internet inteligentnih uređaja imaju širu upotrebu od PaaS rešenja, jer od korisnika ne zahtevaju tehnička znanja.

Integracija cloud computing-a i IoT uređaja moguća je zahvaljujući sveprisutnosti senzorskih uređaja i transferu podataka koje oni generišu. Strategija upravljanja pametnim uređajima definiše se u oblaku, a kreira je Cloud Manager, modul koji ima stalnu interakciju sa svakim senzorskim uređajem u senzorskom polju.

U oblasti interneta inteligentnih uređaja cloud computing se može koristiti kao infrastruktura, platforma i softver. Na ovaj način se efikasno upravlja IoT resursima i aplikacijama. Prednosti računarstva u oblaku jesu: servisi na zahtev,visoko apstrahovana infrastruktura, elastičnost resursa, merljivost, skalabilnost i bolja iskorišćenost resursa.