Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pametna E-uprava

Dvosmerna razmena informacija građanima pomaže da zadovolje određene potrebe (rezervacija parkinga ili ušteda električne energije), a državnim organima da pravovremeno obezbede resurse, naplate usluge i unaprede upravljanje u javnom sektoru. Pojam e-uprava ima šire značenje, a odnosi se na primenu elektronskih komunikacija s ciljem da se unapredi informisanost građana i olakša komunikacija i realizacija transakcija građana, preduzeća i državnih organa.

Prema Gartneru, pojam pametna uprava odnosi se na integraciju informacija i tehnologija u planiranju, upravljanju i funkcionisanju svih oblasti i procesa javne uprave.

8

Pametna uprava podrazumeva da usluge javne administracije budu „pametne“ (isporučuju se u pravo vreme i uz minimalan napor), npr. korišćenje mobilnih aplikacija za automatsko produženje važenja ličnog dokumenta. Korisnik se obaveštava o isteku ličnog dokumenta i nudi mu se da podnese zahtev za produženje, koji se automatski ispunjava i prosleđuje nadležnom organu.

Realizacija podrazumeva nekoliko faza vezanih za određene ciljeve: Dostupnost informacija, Smislenost informacija, Značaj informacija, Upravljanje.

9

Preduslov za interakciju i primenu servisa pametne e-uprave jeste postojanje adekvatne infrastrukture, koja se realizuje primenom sledećih tehnologija: IoT tehnologije, Big data tehnologije, Tehnologije crowdsourcing-a
Infrastruktura pametne e-uprave zasniva se na cloud computing-u koji omogućuje realizaciju servisa: infrastrukture, platforme i softvera kao servisa.

Servisi pametne e-uprave integrisani su sa servisima i platformom pametnog grada koja u kontekstu e-uprave treba da obuhvati: IKT infrastrukturu, Geoprostorne informacije, Deljenje podataka, Podršku za građanske inicijative.

10

Servisi pametne e-uprave mogu se realizovati kroz javna ili privatna ulaganja i kroz javno-privatna partnerstva. Trendovi u primeni vezani su: Razvoj mobilnih radnih mesta, Povećanje učešća građana u javnoj upravi, Upravljanje podacima od strane građana, Stvaranje infrastrukture otvorenih podataka (tj. API-ja za pristup poda- cima u javnoj upravi), Cloud computing infrastruktura za e-upravu, Primena IoT uređaja u e-upravi, Big data tehnologije, Skalabilna i održiva interoperabilnost u e-upravi, Gejmifikacija.

Da bi se povećala transparentnost i odgovornost državnih organa, ubrzalo kreiranje novih digitalnih servisa i omogućila brža interakcija s građanima, uveden je koncept otvorenih podataka. On podrazumeva da podaci budu dostupni svim građanima, što vodi ka većem poverenju u servise javne uprave.
Otvoreni podaci se nude u nekom od standardnih formata (XML, JSON) i distribuiraju preko namenskih platformi, kao što su: Socrata, Factual, Ckan i druge.

Seul već nekoliko godina realizuje projekat razvoja pametnog grada, s ciljem da se IoT tehnologije iskoriste za unapređenje urbanog razvoja i bolju organizaciju gradske uprave. Širokopojasni pristup internetu postoji u mnogim delovima grada, nakon čega je usledilo osmišljavanje i unapređenje servisa pametne e-uprave. E-uprava u Seulu usmerena je na više oblasti: Privatno-javna partnerstva i saradnja u oblasti definisanja politika, Razvoj adekvatnog zajedničkog informacionog sistema za podršku administrativnim poslovima u svim sektorima gradske uprave, Razvoj pouzdane IT infrastrukture e-uprave, zasnovane na optičkim komunikacionim mrežama, i realizacija Wi-Fi zona za besplatni pristup internetu širom grada, Razvoj servisa e-uprave zasnovanih na participaciji, komunikaciji i deljenju informacija.

Servisima pametne gradske e-uprave upravlja se preko centralizovane platforme, koja integriše servise administrativnih poslova, zdravstva, obrazovanja, javne bezbednosti i drugih sa servisima pametnog saobraćaja, pametnih elektroenergetskih mreža, pametnog upravljanja snabdevanjem vodom, pametnih kuća i zgrada.

11

Kao budući planovi razvoja navode se uvođenje Big data infrastrukture, unapređenje mobilnih servisa gradske administracije i unapređenje servisa za e-participaciju i e-demokratiju.