Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet inteligentnih uređaja u E-zdravstvu

Internet inteligentnih uređaja omogućuje primenu novih tehnologija, servisa i metoda u zdravstvu. U toku su brojna istraživanja čiji je cilj da se inteligentnim uređajima unaprede prevencija, dijagnostika, praćenja stanja pacijenta i lečenja. Znatan broj početnih (startap) projekata zasnovan je na mobilnim i tehnologijama wearable computing-a. Internet inteligentnih uređaja obezbeđuje prikupljanje podataka putem senzora, koji se kasnije koriste za bolju prevenciju, uspešniju zdravstvenu zaštitu i pružanje medicinskih usluga na daljinu.

E-zdravstvo podrazumeva korišćenje informacionih tehnologija za unapređenje kvaliteta medicinskih usluga i praćenja zdravstvenog stanja pacijenata Healthcare je termin koji objedinjuje medicinsku informatiku, javno zdravlje i zdravstvene usluge preko interneta. E-zdravstvo obuhvata sledeće 3 oblasti: Dostavljanje zdravstvenih informacija za zdravstvene radnike i pacijente putem interneta i telekomunikacionih mreža, Obrazovanje i obuka zdravstvenih radnika za primenu novih informacionih tehnologija s ciljem da se poboljšaju zdravstvene usluge, Upotreba elektronskog poslovanja u upravljanju zdravstvenim sistemom.
Karakeristike i ciljevi e-zdravstva jesu: povećanje efikasnosti i smanje- nje troškova poslovanja, poboljšanje komunikacije zdravstvenih ustanova kroz standardizovan način razmene informacija, unapređenje kvaliteta nege, poboljša- nje evidencije, kreiranje baza znanja medicine i ličnih elektronskih kartona dostupnih pacijentima putem interneta, uspostavljanje jednostavnije komunikacije lekara i pacijenata, edukacija lekara za primenu savremenih informacionih tehnologija u zdravstvu, proširenje obima zdravstvene zaštite van konvencionalnih granica, etika u privatnosti i zaštiti pacijenata, jednakost u pružanju zdravstvene zaštite bez obzira na društveni status i lokaciju pacijenta.
E-zdravstvo obuhvata: Zdravstveni informacioni sistem, Elektronski zdravstveni karton, Telemedicinu, Mobilno zdravstvo, Medicinska informatika, Zdravstveno naučni menadžment.

Inteligentni uređaji u e-zdravstvu i internet inteligentnih uređaja pospešuju humanizaciju tehnologije u službi zdravstvene zaštite, koja postaje mobilna, minijaturna i efikasnija. Tako se bolje prati zdravstveno stanje pacijenata, dijagnostikuju bolesti i sprovodi lečenje na ma kom mestu i u ma koje vreme, uz smanjene troškove.

Takvi inteligentni uređaji su, u stvari, spoj elektronske tehnologije ili raču- nara sa odevnim predmetima [10], a dizajnirani su da se nose ispod, preko ili kao deo odeće u toku dana. Ova tehnologija služi za prikupljanje podataka i obaveštavanje o stanju korisnika u realnom vremenu i za lokalno skladištenje prispelih podataka iz senzora. U sportu i fitnesu uobičajeni su senzori na majicama, patikama i šortsevima, u kombinaciji s mobilnim telefonom ili pametnim satom.

Pulsmetar ili pulsometar (tj. monitor srčane frekvencije) beleži trenutni puls i dočarava područje u kojem korisnik trenira. On se najčešće sastoji iz 2 dela: Senzorske trake ili predajnika, Prijemnika u obliku sata.

5

Za nadgledanje pacijenata često se, pored senzora, koriste sledeće mobilne tehno- logije: RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, WirelessHART, ISA100, Wi-Fi i td.

Mrežu senzora moguće je preko pacijentovog mobilnog telefona ili PDA uređaja povezati sa serverom u zdravstvenoj ustanovi. Podaci koji se prikupe periodično ili u realnom vremenu šalju se serveru gde ih lekar prouči, odredi vrstu lečenja i putem SMS-a obavesti pacijenta o uvođenju ili promeni dotadašnje terapije.

Ključni zahtev u e-zdravstvu je interoperabilnost različitih uređaja, aplikacija i sistema kako bi se obezbedio nesmetan protok informacija radi donošenja pravih odluka u pravo vreme. S obzirom na broj uređaja i na količinu informacija, potrebno je da se one filtriraju, a to znači odrediti koje su važne i eliminisati lažne uzbune. Za njihovu obradu koriste se medicinski sistemi za podršku u odlučivanju. U bazama se čuvaju istorijski i podaci u realnom vremenu.

6

Mobilno zdravstvo predstavlja deo e-zdravstva i podrazumeva zdravstvene i medicinske usluga pomoću mobilnih uređaja, poput mobilnih telefona, tablet računara i PDA uređaja.

Mobilno zdravstvo omogućuje: Prikupljanje i prosleđivanje relevantnih zdravstvenih informacija, čime se poboljšava kvalitet zdravstvenih usluga i olakšava pristup njima u mestima gde je to bilo otežano ili nemoguće, Praćenje zdravstvenog stanja pacijenata u realnom vremenu i pružanje zdravstvenih usluga korišćenjem mobilnih uređaja, što doprinosi poboljšanju dijagnostikovanja i praćenja bolesti kod pacijenata, Bolju komunikaciju pacijenata i lekara i različitih zdravstvenih ustanova, Promociju zdravog načina života.

Mobilne aplikacije su doprinele redovnijoj terapiji, uobličavanju kolektivne svesti o značaju zdravlja i češćoj kontroli bolesti.

Najčešće korišćeni tipovi aplikacija za mobilno zdravstvo su: Mobilni sistem zakazivanja pregleda, Aplikacije za praćenje i kontrolu lekova, Aplikacije za praćenje zdravstvenog stanja na daljinu, Aplikacije za poboljšanje kvaliteta života.

7

Ova aplikacija omogućuje prikaz sadržaja koji treba da relaksira korisnika i umanji stres kod studenata tokom polaganja ispita.