Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Super računari i njihova primena u elektronskom poslovanju

Studijski programInformacioni sistemi i kvantitativni menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Veljko Milutinovic

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Pregled i analiza naučnih istraživanja i rešenja u oblasti savremenih multiprocesorskih arhitektura. Razvoj super računara: Feynman-ova i Neumann-ova paradigma. Vrste multiprocesorskih računarskih arhitektura. DataFlow računari.  Metodologija za izradu  dizajna DataFlow računara na FPGA čipu. Dizajniranje DataFlow računara: MultiScaleDataFlow i pristup na bazi sistoličkih polja. ControlFlow računari. Metodologija za izradu dizajna ControlFlow računara (na VLSI čipu). Projektovanje i dizajniranje ControlFlow računara: many-core pristup (NVidia) i multi-core pristup (Intel). Analiza performansi DataFlow i ControlFlow računara. Maxeler DataFlow paradigma. Alati za razvoj DataFlow računara: MaxIDE i WebIDE.maxeler.com. Platforma za prezentaciju eko sistema: appgallery.maxeler.com. DARPA paradigma za razvoj DataFlow računara. Hardver za BigData Analytics u “streaming” kontekstu.  Alati za razvoj DataFlow računara: VHDL i Verilog. Algoritmi za programiranje aplikacija: (a) Math Algorithms in C, (b) Vision Algorithms in C, (v) Functions of the Language R, (g) Functions of the Language Python, (d) Machine Learning Algorithms, (đ) Genome Informatics Algorithms. DiffusionFlow paradigma (WSN, Wireless Sensor Networks, hw/sw/system/apps i H2020 IoT 2016 inicijativa). QuantumFlow paradigma (QMC, Quantum Mechanical Computers, hw/sw/system/apps i DARPA $1B 2016 inicijativa).

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim multiprocesorskim arhitekturama i steknu neophodna znanja o DataFlow i ControlFlow računarima potrebna za samostalna istraživanja, modelovanje rešenja i primenu ovih računara u oblasti elektronskog poslovanja.

Literatura

 1. Trifunovic, N., Milutinovic, V., et al, “The Appgallery.Maxeler.com for BigData SuperComputing,”
  Journal of Big Data, Springer, February 2016.
 2. Trifunovic, N., Milutinovic, V., et al,”Paradigm Shift in SuperComputing: DataFlow vs ControlFlow,” Journal of Big Data, Springer, May 2015.
 3. Milutinovic, V., et al, “Guide to DataFlow SuperComputing,” Springer, 2015 (textbook).
 4. Milutinovic, V., editor, Advances in Computers: DataFlow,” Elsevier, 2015 (textbook).
 5. Jovanovic, Z., Milutinovic, V., FPGA Accelerator for Floating-Point Matrix Multiplication,” The IET Computers and Digital Techniques Premium Award for 2014, Volume 6, Issue 4, 2012 (pp. 249-256).
 6. Flynn, M., Mencer, O., Milutinovic, V., at al, “Moving from PetaFlops to PetaData,” Communications of the ACM, May 2013.
 7. Milutinovic, V., “Surviving the Design of the DARPA 200MHz RISC Microprocessor,” IEEE CS PRESS, 2000, 2nd edition (design of a many-core CPU).
 8. Milutinovic, V., “Surviving the Design of Microprocessor/Multimicroprocessor Systems, WILEY, 2000, 2nd edition (desing of a multi-core CPU).
 9. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0