Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

CSMP

Simulacioni jezik CSMP (Continuos Sistem Modeling Program) razvijen je u IBM-u ranih 60-tih godina i predstavljao je pravi analogni simulator. To je softver namenjen modelovanju i simulaciji dinamičkih sistema u ograničenom vremenskom intervalu. CSMP se svrstava u simulacione jezike, a zbog svog značaja izučavaju ga, predvđieno nastavnim programom, na Fakultetu Organizacionih Nauka, u okviru predmeta Simulacije i simulacioni jezici, studenti informacionog smera.

CSMP

DOWNLOAD

Za korisnike:

Za programere: