Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Sajber psihologija

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPB
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeIvana Кovačević, Artur BjelicaIzborni10

Cilj predmeta

Cilj je upoznavanje sa produktivnom ali i problematičnom upotrebom i uticajem digitalnih tehnologija istražujući psihološke implikacije sajber prostora i novih tehnologija. Predmet se oslanja na više oblasti psihologije – socijalna, razvojna, neuro-kognitivna i psihologija učenja.Izrada seminarskog rada u oblasti projektovanja i implementacije distribuiranih i paralelizovanih softverskih rešenja za izabrane kompleksne probleme distribuiranog i konkurentnog programiranja.

Ishod predmeta

Razumevanje uticaja Interneta na funkcionisanje psihe, odnosa i osećaja samog sebe i drugih osoba u sajber prostoru. Кritičko sagledavanje psiholoških fenomena povezanih sa digitalnim tehnologijama – tehnološki posredovana komunikacija i interakcija, tehnozavisnost i uticaj na psihu kao i onlajn zloupotreba. Osposobljanje za samostalnu analitiku otvorenih problema, povezivanje i prime stečenih znanja. Кoncipiranje i realizacija istraživanja u oblasti sajber psihologije.

Sadržaj predmeta

Metodologija naučno istraživačkog rada u oblasti sajber psihologije. Pregled otvorenih istraživačkih problema. Analiza najznačajnijih radova. Metode istraživanja u sajber psihologiji. Sajber prostor kao ekstenzija ljudske psihe. Arhitektura i funkcionisanje sajber prostora. Specifičnosti onlajn komunikacije. Onlajn disinhibicioni efekat. Onlajn identitet i selfkoncept. Samoprocena i društveni mediji. Dinamika grupe u sajberprostoru, virtuelne zajednice. Zavisnost od Internet tehnologija i mentalno zdravlje. Gubitak privatnosti, big data analitika. Virtuelna realnost i računarske igre. Tehnohumanizam. Psihologija veštačke inteligencije. Sajberpsihologija u pametnim okruženjima. Zloupotreba putem Interneta. Sajber forenzika, sajber kriminal i sajber sigurnost. Sajber psihologija i komunikacija u e-trgovini, e-zdravstvu, digitalnom marketingu i na društvenim medijima. Student je upoznat sa administrativnim postupkom prijave, izrade i odbrane doktorske disertacije koje se određuju aktima Fakulteta organizacionih nauka i Univerziteta u Beogradu. Student je upoznat sa etičkim kodeksom i sa principima dobre naučne prakse.
Student je upoznat sa administrativnim postupkom prijave, izrade i odbrane doktorske disertacije koje se određuju aktima Fakulteta organizacionih nauka i Univerziteta u Beogradu. Student je upoznat sa etičkim kodeksom i sa principima dobre naučne prakse.

Literatura

  1. Connolly, I., Palmer, M., Barton, H., Kirwan, G. (Eds.). (2016). An Introduction to Cyberpsychology. London: Routledge,
  2. Attrill, A.& Fullwood, C. (Eds.) (2016). Applied Cyberpsychology: Practical applications of cyberpsychological theory and research. Hampshire: Palgrave Macmillan.
  3. Attrill, A. (Ed.). (2015). Cyberpsychology. Oxford: Oxford University Press
  4. Norman, K (2017). Cyberpsychology: An Introduction to Human/Computer Interaction. New York: Cambridge University Press.
  5. Whitty, M., & Young, G. (2017). Cyberpsychology: The Study of Individuals, Society and Digital Technologies. Hoboken: Wiley.
  6. Parsons, T. (2019). Ethical Challenges in Digital Psychology and Cyberpsychology. New York: Cambridge University Press
  7. Atrill-Smith, A., Fullwood, C., Keep, M., Kuss, D. (Eds.). The Oxford Handbook of Cyberpsychology. Oxford: Oxford University Press.