Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja

PredmetRazvoj aplikacija elektronskog poslovanja
Studijski programInformacioni sistemi i kvantitativni menadžment
Studijska grupaElektronsko poslovanje
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać

Sadržaj predmeta

Pregled i analiza naučnih radova i projekata u oblasti razvoja aplikacija elektronskog poslovanja. Životni ciklus softvera. Standardi u razvoju softvera za elektronsko poslovanje. Agilne metode razvoja softvera. Specifikacija projektnih zahteva i specifičnosti razvoja softvera u Internet i cloud okruženju. Modeliranje, upravljanje i automatizacija poslovnih procesa u elektronskom poslovanju. Komponente arhitekture softvera koje se koriste u elektronskom poslovanju: veb soketi, RESTful veb servisi. Razvoj softvera zasnovanog na događajima, aktivnostima i procesima. Agregacija, orkestracija i kolaboracija veb servisa. Integracija servisa i aplikacija elektronskog poslovanja. Konektori i adapteri. Veb servis brokeri. Upravljanje podacima u aplikacijama elektronskog poslovanja. Razmena podataka: JSON. Nerelacione baze podataka: MongoDB. Specifičnosti programiranja aplikacija elektronskog poslovanja. JavaScript tehnologije na klijentskoj i serverskoj strani. JavaScript okviri. Razvoj aplikacija korišćenjem NodeJS, AngularJS, Python Django i Ruby on Rails tehnologija. Platforma kao servis (PaaS) za razvoj, postavljanje, konfigurisanje i eksploataciju aplikacija elektronskog poslovanja: Amazon web services, Google App Engine, windows Azure, Heroku. Optimizacija softvera i dinamičko prilagođavanje zahtevima realnog eksploatacionog okruženja. Skaliranje i load balancing. Održavanje i testiranje softvera. Refaktorisanje. Alati za optimizaciju koda. Distribuirano održavanje i upravljanje verzijama softvera. Napredni aspekti zaštite aplikacija elektronskog poslovanja. Eksploatacija i revizija aplikacija elektronskog poslovanja.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je naučiti studente da samostalno istražuju, modeliraju nova rešenja i rešavaju aktuelne probleme u razvoju aplikacija elektronskog poslovanja.

Literatura

1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Elektronsko poslovanje, FON, 2015.
3. M.Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A.Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
4. I.Gat, The Concise Executive Guide to Agile, IEEE Computer Society Press, 2010.
5. E.Elliott, Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries, O’Reilly Media, 2014.
6. A.Stellman, Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban, O’Reilly Media, 2013
7. S.Newman, Building Microservices, O’Reilly Media, 2015
8. L.Bass, Software Architecture in Practice, Addison-Wesley, 2012.
9. T.Mitra, Practical Software Architecture: Moving from System Context to Deployment, IBM Press, 2015
10. M.McGrath, Understanding PaaS, O’Reilly Media, 2012.
11. Amazon Web Services, Getting Started with AWS: Deploying a Web Application, Amazon, 2014.
12. T. Erl, R.Cope, A.Naserpour, Cloud Computing Design Patterns, Prentice Hall, 2015.
13. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0