Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Projektovanje računarskih mreža preduzeća

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać

Sadrzaj

Teorijska nastava: Identifikacija zahteva i izbor modela umrežavanja u računarskim mrežama preduzeća. Planiranje servisa i definisanje politike kvaliteta servisa. Izbor opreme za mrežnu infrastrukturu. Pravila i standardi za implementaciju mrežnih servisa u elektronskom poslovanju. Planiranje adresnog prostora računarske mreže za IPv4 i IPv6. Projektovanje logičke arhitekture mreže. Definisanje tipova portova, logičko razdvajanje i agregacija saobraćaja na sloju mrežnog interfejsa. Projektovanje redundanse, pouzdanosti i raspodele opterećenja po slojevima. Izbor protokola za interno i eksterno rutiranje saobraćaja u računarskim mrežama preduzeća. Dizajn NTP servisa. Analiza zahteva i projektovanje VPN servisa za elektronsko poslovanje. Definisanje politike zaštite i izbor firewall tehnologije. Izbor modela i projektovanje sistema za upravljanje računarskom mrežom preduzeća: analiza logova, SNMP, TR-069. Projektovanje konvergentne mreže preduzeća. Protokoli za konvergenciju servisa i inženjering saobraćaja: MPLS, RVSP. Projektovanje i realizacija softverski definisanih mreža u preduzećima. Analiza zahteva i projektovanje virtuelne infrastrukture za elektronsko poslovanje preduzeća. Metode za virtuelizaciju računarske mreže. Specifičnosti projektovanja računarskih mreža u data centrima. Metode za testiranje i evaluaciju mrežnih servisa. Revizija u računarskim mrežama preduzeća i javnih ustanova.

Praktična nastava: Projektovanje računarske mreže preduzeća. Konfigurisanje portova, virtuelizacija mreže i agregacija saobraćaja na sloju mrežnog interfejsa: VLAN, EtherChannel, LACP. Planiranje adresnog prostora i korišćenje DHCP protokola za dodelu mrežnih adresa. Implementacija rešenja za rutiranje saobraćaja u mreži i povezivanje sa drugim mrežama: OSPF i BGP. Konfigurisanje redundanse i raspodele opterećenja na sloju mrežnog interfejsa: STP, MSTP, i na mrežnom sloju: HSRP, VRRP. Konfigurisanje redundanse i raspodele opterećenja na aplikacionom sloju: DNS load balancing, PROXY serveri. Praćenje performansi računarske mreže preduzeća: Cacti, MRTG. Implementacija VPN servisa na sloju mrežnog interfejsa: PPTP, na mrežnom i aplikacionom sloju: L2TP, IPSec. Konfiguracija multimedijalnih servisa u računarskoj mreži preduzeća: SIP, Asterisk, CallManager, middleware platforma. Projektovanje mrežnih rešenja za multikast saobraćaj. Konfiguracija virtuelnih mašina i mrežnih interfejsa u Linux i cloud okruženju: OpenvSwitch, Open Daylight, Open Stack, Mininet. Projektovanje data centra preduzeća: TIA 942. Evaluacija razvijenih rešenja

Cilj

Cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata za samostalno projektovanje, realizaciju i korišćenje infrastrukture i servisa računarskih mreža u elektronskom poslovanju preduzeća.

Literatura

 1. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Elektronsko poslovanje, FON, 2015.
 2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), Handbook of research on High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
 3. Dioguardi G., Network Enterprises, Springer, 2010.
 4. Nadaf S.M., Rath H.K., Simha A., A novel approach for an enterprise network transformation and optimization, India Conference, 2012 IEEE
 5. Wilkins S., Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN), Cisco Press, July 2011.
 6. Pentikousis K., Meirosu C., Lopez D., Denazis S., Shiomoto K., Westphal F., Network and service virtualization, IEEE Communications Magazine, 2015.
 7. ONF, SDN Architecture Overview Version 1.3, sa sajta www.opennetworking.org, 2014.
 8. Kempf J., Zhang Y., Mishra R., Beheshti N., Zeppelin – A third generation data center network virtualization technology based on SDN and MPLS, Cloud networking, 2013. IEEE
 9. Toy M., Networks and Services Managemant, Wiley-IEEE Press, 2015.
 10. Gorkemli B., Tatlicioglu S., Komurcuoglu M., Karaman M.A., QoS control and prioritization with SDN, Signal Processing and Communications Applications Conference, 2015. IEEE
 11. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
 12. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017