Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Mobilno poslovanje

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra Labus

Sadržaj

Teorijska nastava: Uvod. Tehnike bežičnog prenosa. Mobilne i bežične mreže. Projektovanje bežičnih mreža. Mobilni operativni sistemi. Razvojne platforme i okruženja. Veb servisi u mobilnom okruženju. GPS tehnologije i mrežni servisi za određivanje lokacije. Tehnologije mobilne identifikacije. 2D barkod. RFID. NFC tehnologije. Personal Area Network. Bežične senzorske mreže. Sveprisutno računarstvo, Context-Aware Systems. Bezbednost mobilnih i bežičnih mreža. Servisi mobilnog poslovanja. Projektovanje aplikacija mobilnog poslovanja.

Praktična nastava: Razvojna okruženja za projektovanje mobilnih aplikacija. Osnove razvoja mobilnih aplikacija. Razvoj Android mobilnih aplikacija. Elementi korisničkog interfejsa. Dinamička adaptabilnost i internacionalizacija interfejsa. Struktura i međusobna komunikacija komponenata Android aplikacije. Mehanizmi za perzistiranje podataka. Rad sa SQLite bazama podataka. Fragmentacija, modularnost i ponovno korišćenje interfejsa. Tehnike za sažimanje informacija na ograničenom prostoru. Sistemski događaji i obaveštenja u Androidu. Utilizacija osnovnih telefonskih funkcionalnosti. Primena lokacijskih servisa u Android mobilnim applikacijama. Tehnologije za prenos podataka. XML i JSON formati za prenos podataka. Razvoj iOS mobilnih aplikacija. Razvoj windowsPhone mobilnih aplikacija. Kreiranje aplikacija za SMS server

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa mobilnim tehnologijama u elektronskom poslovanju. Studenti se osposobljavaju za samostalno projektovanje i implementaciju mobilnih aplikacija.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. Professional Android Sensor Programming, Greg Milette, Adam Stroud, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
  4. R. Meier, Professional Android 4 Application Development, 2012
  5. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0