Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet tehnologije

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaObavezni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Uvod, Referentni modeli i standardi u računarsim mrežama. Internet kao infrastruktura za prenos i isporuku informacija. Otkanjanje anomalija u aplikacionom sloju TCP/IP modela uvođenjem Internet tehnologija za poslove slojeva sesije i prezentacije. Virtuelne privatne mreže. Principi razvoja aplikacija u Internet okruženju. Primena HTTP protokola kao emulacije transportnog sloja. XML tehnologije za memorisanje, obradu i vizuelizaciju podataka prezentacionog sloja. JSON. Internet tehnologije za obezbeđivanje distribuiranosti, skalabilnosti i pouzdanosti u aplikacijama elektronskog poslovanja. Servisno orijentisana arhitektura. Principi projektovanja i razvoja distribuiranih sistema elektronskog poslovanja baziranih na servisno orijentisanoj arhitekturi. Procesno orijentisano modelovanje. Aplikacioni serveri. Cloud Computing. Semantički veb i vizuelizacija podataka na vebu. Internet of things. Uporedni pregled tehnologija za razvoj informacionih sistema u internet okruženju. microsoft .NET tehnologije. JAVA tehnologije, PHP. Zaključna razmatranja i pravci daljeg razvoja Internet tehnologija.

Praktična nastava: Dizajniranje elemenata korisničkog interfejsa. HTML5. JavaScript i jQuery tehnologije. Skladištenje i prenos podataka u veb okruženju. XML tehnologije. JSON tehnologije. JQGrid. AJAX. Implementacija poslovne logike. Razvoj veb aplikacija. PHP. Objektno orpijentisani PHP. Implementacija sloja podataka. MySQL. PHP Razvoj aplikacija sa MVC arhitekturom. Servisno orijentisana arhitektura. Veb servisi. Vizuelizacija podataka na vebu.

Cilj

Cilj predmeta je upoznavanje sa principima projektovanja i razvoja aplikacija u Internet okruženju. Proučavanjem modela, arhitektura i tehnika na konceptualnom i praktičnom nivou studenti se osposobljavaju za samostalan razvoja veb aplikacija.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Editori M. Ivković, B. Radenković, Internet i savremeno poslovanje, monografija, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
  3. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  4. D.Ince, Developing Distributed and E-commerce Applications, Pearson Education Limited 2002.
  5. J. F. Kurose, K. W. Ross. Umrežavanje računara: od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu. Beograd: Računarski fakultet : CET, 2005.
  6. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  7. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017