Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Računarska simulacija

Naučno istraživacki rad u oblasti Računarske simulacije obuhvata:

  • Simulacija kontinualnih sistema
  • Simulacija diskretnih sistema
  • Simulacija u poslovnom odlučuivanju
  • Softver za simulaciju
  • Virtuelna realnost
  • 3D modelovanje i 3D simulacija

Rezultati naučno istraživačkog rada iz oblasti računarske simulacije iskazani su kroz niz objavljenih naučnih radova i softverskih rešenja za simulaciju kontinualnih i diskretnih sistema:

  • CSMP – softversko rešenje za simulaciju kontinualnih sistema zasnovano na programskom jeziku CSMP. Osnovna prednost rešenja razvijenog u Laboratoriji za simulaciju je bogat i kvalitetan korisnički interfejs, koji omogućava efikasno učenje simulacije u CSMP jeziku.
  • GPSS – interpreterski jezik za simulaciju diskretnih – stohastičkih sistema. GPSS/FON jezik se koristi u obrazovne svrhe zbog svoje jednostavnosti i dostupnosti, precizno definisane jezičke sintakse, brzog i lakog debagovanja modela.
  • FONWEBGPSS – veb aplikacija za učenje simulacije diskretnih sistema. Aplikacija omogućava studentima da konfigurišu simulacione modele, izvršavaju simulaciju i analiziraju rezultate u okviru jedne veb stranice.