Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Elektronsko obrazovanje

Naučno istraživački rad u oblasti Elektronskog obrazovanja obuhvata sledeće teme:

  • Razvoj sistema i aplikacija elektronskog obrazovanja – sistemi za upravljanje elektronskim učenjem: Moodle LMS, aplikacije za podršku korisnicima sistema za učenje.
  • Adaptivno elektronsko obrazovanje – razvoj mehanizama i aplikacija za prilagođavanje obrazovnih sadržaja, načina i dinamike učenja prema karakteristikama studenata (stilovi učenja, motivacija, predznanje, interakcija sa sistemom i sl.).
  • Poslovna inteligencija u e-obrazovanju – primena alata i tehnika poslovne inteligencije u analizi podataka, odlučivanju i implementaciji sistema za elektronsko obrazovanje.
  • Edutainment (učenje kroz igru) – primena koncepta edutainmenta, odnosno učenja kroz niz zabavnih aktivnosti, u realizaciji nastavnog procesa, u cilju povećanja interesovanja i motivacije studenata.
  • Mobilno obrazovanje – razvoj mobilnih servisa i primena u elektronskom obrazovanju: SMS servisi, kvizovi, učenje preko mobilnih aplikacija, itd.
  • E-marketing u elektronskom obrazovanju – primena savremenih tehnika internet marketinga u e-obrazovanju, socijalne mreže, upravljanje odnosima sa studentima.

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.