Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Miloš Milutinović

Milos Milutinović

Miloš Milutinović rođen je 1988. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, smer – Informacioni sistemi i tehnologije, 2011. godine, odbranom Diplomskog rada pod nazivom: “Razvoj mobilne aplikacije za učenje japanskog jezika”. Završni (Master) rad pod nazivom: “Razvoj mobilne aplikacije za učenje japanskog jezika zasnovane na objektima učenja” odbranio je 2012. godine. Doktorske studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na FON-u školske 2012/13. godine. Od prve godine doktorskih studija stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za mlade istraživače – doktorante. Od 2012. godine bio je angažovan kao demonstrator na izvođenju nastave na FON-u.

Nastavne aktivnosti

Miloš Milutinović je angažovan na Fakultetu organizacionih nauka kao saradnik na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet marketing
 3. Internet tehnologije
 4. Internet inteligentnih uređaja
 5. Mobilno poslovanje
 6. Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistemima
 7. Konkurentno programiranje
 8. Simulacija i simulacioni jezici
 9. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi
 10. Simulacija u poslovnom odlučivanju
 11. Upravljanje i dinamika organizacionih sistema
 12. Metode razvoja informacionih sistema
 13. Mobilno računarstvo
 14. Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja
 15. Računarska simulacija
 16. E-zdravstvo

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Miloša Milutinovića su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Mobilno poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Elektronsko obrazovanje

Miloš Milutinović je objavio dva rada u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja koji nisu na SCI listi i tri rada na međunarodnim i domaćim konferencijama. Ima prihavećeno za objavljivanje poglavlje u međunarodnoj monografiji.

Nagrade

Tokom osnovnih studija, primao je stipendije i nagrade od FON-a kao jedan od najboljih studenata u generaciji. Tokom master studija primao je Dositeju, stipendiju fonda za mlade talente Republike Srbije