Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Testiranje i kvalitet softvera

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciSaša D. Lazarević

Sadrzaj

Teorijska nastava: Osnove testiranja softvera: Terminologija testiranja softvera. Ključna pitanja testiranja (dinamika, konačnost, selektivnost, očekivanost). Veza testiranja sa drugim aktivnostima razvoja softvera. Nivoi testiranja: Predmet testiranja. Ciljevi testiranja (kvalifikacija testiranja, instalacija testiranja, alfa i beta testiranje, korektnost testiranja, pouzdanost i evaluacija testiranja, regresiono testiranje, performanse testiranja, …). Tehnike testiranja: Tehnike zasnovane na iskustvu testera. Tehnike zasnovane na specifikaciji programa. Tehnike zasnovane na programskom kodu. Tehnike zasnovane na greškama programa. Tehnike zasnovane na korišćenju programa. Tehnike povezane sa prirodom aplikacije. Kombinovanje tehnika. Merenja vezana za testiranje: Evaluacija programa koji se testiraju. Evaluacija testova. Proces testiranja: Upravljanje procesom testiranja. Test dokumentacija. Test uzori. Aktivnosti testiranja. Osnove kvaliteta softvera: Etika i kultura softverskog inženjerstva. Vrednost i troškovi kvaliteta. Modeli i osobine kvaliteta (kvalitet softverskog procesa, kvalitet softverskog proizvoda). Poboljšanja kvaliteta. Procesi upravljanja kvalitetom softvera: Sigurnost kvaliteta softvera. Verifikacija i validacija. Recenzija i praćenje kvaliteta softvera (upravljanje recenzijom, tehničke recenzije, inspekcija anomalija, evaluacija softverskog proizvoda, ispitivanje softverskog proizvoda). Praktično razmatranje: Zahtevi softverskog kvaliteta (faktori uticaja, zavisnosti, nivoi integriteta softvera). Osobine defekta (error, fault, failure, mistake). Tehnike upravljanja softverskim kvalitetom (statičke tehnike, tehnike orijentisane ka ljudima, analitičke tehnike, dinamičke tehnike, testiranje). Merenje softverskog kvaliteta (statističke mere, analize trenda i predikcije). Metrike. Podešavanje performansi softvera.

Praktična nastava: Vežbe su u potpunosti usklađena sa metodskim jedinicama sa predavanja.

Cilj

Razumevanje principa, pravila i metoda testiranja softvera. Upoznavanje sa tehnikama testiranja softvera. Ovladavanje procesom testiranja softvera. Praktično korišćenje raspoloživog razvojnog okruženja u testiranju softvera. Razvoj softvera vođen testiranjem. Razumevanje principa, pravila i metoda kvaliteta softvera. Upoznavanje sa modelima i osobinama kvaliteta softvera. Shvatanje i ovladavanje sa procesom upravljanja kvalitetom softvera. Metrike. Optimizacija i podešavanje performansi.Primena odgovarajućih softverskih alata za upravljanje kvalitetom softvera.

Literatura

  1. K. Beck: Test-Driven Development by Example, Addison-Wesley, 2002.
  2. P. C. Jorgensen: Software Testing: A Craftsman’s Approach, 2nd ed., CRC Press, 2004.
  3. C. Kaner, J. Bach, and B. Pettichord: Lessons Learned in Software Testing, Wiley Comp. Publishing, 2001.
  4. S. L. Pfleeger: Software Engineering: Theory and Practice, 2nd ed.,  Prentice Hall, 2001.
  5. J. W. Horch: Practical Guide to Software Quality Management, Artech House Publishers, 2003.
  6. S.H. Kan: Metrics and Models in Software Quality Engineering, 2nd ed., Addison-Wesley, 2002.
  7. S. McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Microsoft Press, 2004.
  8. I. Sommerville: Software Engineering, 7th ed., Addison-Wesley, 2005.