Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Računarska simulacija i virtuelna realnost

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Aleksandar M. Marković, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Osnove modeliranja i simulacije. Sredstva za simulaciju. Simulacija kontinualnih sistema. Simulacija diskretnih događaja. Jezici za simulaciju kontinualnih sistema i diskretnih događaja. Verovatnoća i statistika u simulaciji. Računarski sistemi i simulacija. Inteligentni sistemi. Veštačka inteligencija. Simulacija društvenih mreža. Virtuelna realnost. Medijum (pojam, razvoj i značaj). Vrste medijuma. Prezentacija virtuelnog sveta. Modeli okruženja. 2D i 3D modelovanje. Tehnike i alati za 2D i 3D modeliranje. 3D modelovanje: transformacija i renderovanje. Računarska animacija. Računarska vizuelizacija. Simulacija bazirana na igrama. Modeliranje igara. Virtuelna realnost u: razvoju igara, industriji zabave, industrijskom dizajnu, arheologiji, forenzici, medicini (asistiranju i dijagnostici), ekonomiji i finansijama, obrazovanju, urbanizmu, arhitekturi i drugim oblastima.

Praktična nastava: Razvoj verbalnog, matematičkog, konceptualnog i simulacionog modela za: 1.simulaciju kontinualnih sistema primenom softverskih alata: CSMP i Simulink, 2. simulaciju diskretnih događaja – GPSS. Razvoj i implementacija 2D i 3D modela u softverskim paketima (AutoCAD, Blender, Maya, 3DStudioMax). Kreiranje virtuelnog okruženja i virtuelnog sveta primenom X3D. Povezivanje razvijenih simulacionih modela sa virtuelnim okruženjima.

Cilj

Cilj ovog predmeta je da studente upozna sa osnovnim konceptima, principima, modelima i tehnikama računarske simulacije i virtuelne realnosti i da ukaže na mogućnosti njene primene.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Računarska simulacija, B. Radenković, M. Stanojević, A. Marković, Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet, 2009.
  3. J. Banks, J.S. Carson II, B. L. Nelson, D. M. Nicol, Discrete-Event System Simulation (Fifth Edition), Pearson Education, Inc. 2010.
  4. M.F.Shiratuddin, K.Kitchens, D.Fletcher, Virtual Architecture: Modeling and Creation of Real-Time 3D Interactive Worlds, Lulu Press, USA, 2008.
  5. G.Burdea, P.Coiffet, Virtual Reality Technology. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons.
  6. X3D International Standard. (2013). Information technology — Computer graphics and image processing — Extensible 3D (X3D) ISO/IEC 19775-1:201.
  7. L. Ahearn, 3D Game Environments, Elsevier, Inc. 2008.
  8. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  9. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017