Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Izabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Uvod u internet inteligentnih uređaja. Internet tehnologije u automatizaciji pametnih okruženja. Standardi interneta inteligentnih uređaja. Bežične senzorske mreže. Pametni gradovi. Pametne kuće. Pametne učionice i kancelarije. Pametne mreže i zelene kuće. Pametan parking. Automatizacija transportnih sistema i saobraćajne signalizacije. Internet inteligentnih uređaja u e-upravi. Internet inteligentnih uređaja u e-zdravstvu. Projektovanje pametnih okruženja i sistema. Platforme za prikupljanje, analizu i distibuciju podataka sa inteligentnih uređaja. Upravljanje rizikom u primeni interneta inteligentnih uređaja. Primeri primene interneta inteligentnih uređaja. Robotika u automatizaciji pametnih okruženja.

Praktična nastava: Hardverska i softverska infrastruktura interneta inteligentnih uređaja . Primena mikroračunara Raspberry Pi u automatizaciji pametnih okruženja. Primena mikrokontrolera Arduino u automatizaciji pametnih okruženja. Platforme za prikupljanje, analizu i distibuciju podataka sa inteligentnih uređaja i senzora u pametnom okruženju. Xively – M2M PaaS cloud platforma za automatizaciju pametnih okruženja. Razvoj mobilnih i veb aplikacija za upravljanje pametnim okruženjima. Korišćenje API-a M2M platformi za isporuku servisa u pametnom okruženju. Primena robota u automatizaciji pametnih okruženja.

Cilj

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehnologijama, hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things), kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju takvih sistema i servisa.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Editor(s):  Marijana Despotović-Zrakić, Veljko Milutinović, Aleksandar Bjelić. „High performance and cloud computing in scienctific research and education“, IGI Global, 2014.
  3. Greg Milette, Adam Stroud. „Professional Android Sensor Programming“, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
  4. Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels. „Interconnecting Smart Objects with IP“, Elsevier, Inc. 2010.
  5. Klaus Finkenzeller. „RFID Handbook Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication (Third Edition)“, John Wiley & Sons, Inc. 2010.
  6. Mike Riley. „Programming Your Home Automate with Arduino, Android, and your Computer“, The Pragmatic Programmers, LLC. 2012.
  7. David Boswarthich, Omar Elloumi, Olivier Hersent. „M2M Communications A Systems Approach“, John Wiley & Sons, Ltd. 2012.
  8. S. Sitharama Iyengar, Nandan Parameshwaran,Vir V. Phoha, N. Balakrishnan, Chuka D. Okoye. „Fundamentals of Sensor Network Programming Applications and Technology“, John Wiley & Sons, Inc. 2011.
  9. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  10. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017