Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Cloud infrastruktura i servisi

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać

Sadrzaj

Teorijska nastava: Uvod u Cloud computing. Virtuelizacija resursa. Standardi u cloud computing-u. Projektovanje cloud infrastrukture. Privatni, javni i hibridni cloud. Infrastruktura kao servis. Platforma kao servis. Softver kao servis. Upravljanje cloud infrastrukturom. Servisi za prikupljanje, pretraživanje, obradu i korišćenje velikih količina podataka u elektronskom poslovanju (Big Data). Paralelno i distribuirano pretraživanje podataka. Map reduce algoritam. Sigurnost u cloud okruženju. Upravljanje rizikom i specifičnosti projektovanja poslovnih procesa e-poslovanja na cloud infrastrukturi. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u cloud computing okruženju. Migracija sa tradicionalne na cloud infrastrukturu. Primeri primene cloud computing servisa u e-poslovanju preduzeća. Primeri primene u nauci i obrazovanju.

Praktična nastava: Softver za upravljanje cloud infrastrukturom. OpenStack. Modeliranje podataka za nerelacione baze podataka. Upoznavanje sa Apache Hadoop okvirom za upravljanje velikim količinama podataka. Rad sa Apache Hadoop distribuiranim fajl sistemom (HDFS). Rad sa Hadoop YARN alatom za upravljanje resursima u klasteru i upravljanje izvršenjem korisničkih zahteva. Kreiranje MapReduce programa korišćenjem Apache Pig alata. Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja korišćenjem Amazon web services(aws), Google App Engine i Windows Azure servisa.

Cilj

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa tehničkim i organizacionim aspektima cloud computing-a, kroz analizu modela, tehničih rešenja, rizika i sigurnosnih aspekata cloud tehnologija. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, posebna pažnja je posvećena cloud servisima za prikupljanje, pretraživanje i obradu velikih količina podataka u elektronskom poslovanju (Big Data).

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2013.
  3. Furht B. Escalante A. (Eds) Handbook of Cloud Computing, monografija, Springer publishing company, 2010.
  4. Dean J, Ghemawat S. MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, OSDI’04: Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation, San Francisco, CA, December, 2004.
  5. White T., Hadoop: The Definitive Guide, O’Reilly Media, 2009.
  6. Buyya R, Broberg J., Goscinski A (Eds). Cloud computing Principles and Paradigms, Wiley 2011.
  7. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  8. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017