Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciMarijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Dragana Makajić-Nikolić, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Definicija rizika, elementi rizika, upravljanje u uslovima neizvesnosti i rizika, neprihvatljivi i prihvatljivi rizici. Uprvanje projektima u elektronskom poslovanju. Agilne metode za upravljanje projektima. Tehnički i organizacioni aspekti upravljanja rizikom u elektronskom poslovanju. Pravni okviri elektronskog poslovanja. Kategorizacija rizika u elektronskom poslovanju. Metode i tehnike za identifikaciju i ocenu rizika: analiza pretnji, slabosti i rizika, analiza načina i efekata otkaza, stablo napada, analiza stabla neispravnosti. Praćenje i izveštavanje o rizicima. Učenje iz rizika. Upravljanje sigurnošću informacija u elektronskom poslovanju. ISO/IEC 27000 serija standarda. Kreiranje politike sigurnosti. Upravljanje kontinuitetom poslovanja. IT revizija sistema elektronskog poslovanja. Uprvaljanje rizikom u cloud computing okruženju. Upravljanje rizikom u mobilnim aplikacijama. Rizici u poslovanju na društvenim medijima. Upravljanje rizikom u elektronskoj trgovini. Upravljanje rizikom u e-bankarstvu i sistemima elektronskih plaćanja. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju u javnoj upravi. Upravljanje rizikom u sistemima e-zdravstva.

Praktična nastava: Upravljanje IT projektima korišćenjem MS Project alata. Upravljanje projektima razvoja softvera primenom Redmine alata. Izrada plana za upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju kao sastavnog elementa Internet biznis plana. Izrada plana kontinuiteta poslovanja. Korišćenje softvera za detekciju prevara u elektronskom poslovanju. IT revizija softvera za elektronsku trgovinu. Rešavanje studija slučaja.

Cilj

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa naprednim konceptima, metodama i modelima za upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. E-Business and E-Commerce Management (4th Edition) Dave Chaffey, Prentice Hall, 2009.
  3. Tipton H. Krause M. Information Security Management Handbook, 6th Edition, Auerbach publications, 2007.
  4. M. Despotović, B.Radenković, Upravljanje rizikom u softverskim projektima elektronskog poslovanja, Info M 11, str. 39-44, Beograd, 2004.
  5. A. Dacić, M. Despotović, B. Radenković, Risk Analysis in Electronic Business based on Internet Web Services, Proceedings of IPSI 2004s, Proceedings on CD, 02-09 October, 2004.
  6. C. A. Ericson II, Hazard analysis techniques for system safety, Wiley, 2005.
  7. Y. Y. Haimes, Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley, 2005.
  8. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0