Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Upravljanje lancima snabdevanja 2

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciDragan V. Vasiljević, Mirko B. Vujošević
SaradniciBiljana Cvetić, Miloš Danilović, Biljana Panić

Sadrzaj

Teorijska nastava: Uvodne napomene o predmetu i načinu rada. Teorijske osnove koncepta VMI. Teorijske osnove koncepta CPFR i Flowcasting. Priprema za izradu seminarskih radova. E-SCM. Strateške alijanse: pojam, uloga i pojavni oblici. Ekološki aspekti lanaca snabdevanja. Teorijske osnove mrežnih lokacijskih problema. Upravljanje zalihama u uslovima neizvesnosti. Upravljanje rizikom u SC. Višekriterijumska optimizacija u SC. Merenje performansi u SC. Softverska podrška SCM. Kontrolni test. Prezentacije seminarskih radova.

Praktična nastava: Veštine komuniciranja i ugovaranja u lancima snabdevanja. Koncept VMI: studija slučaja. Koncepti CPFR i Flowcasting: studije slučaja. Agregatno planiranje u lancima snabdevanja. Rutiranje u distributivnim mrežama. Kolokvijum 1. Projektovanje distributivnih mreža. Distribucija u maloprodajnim lancima snabdevanja. Mrežni lokacijski problemi u lancima snabdevanja. Stohastički modeli za upravljanje zalihama u lancu snabdevanja. Načini prevazilaženja „efekta biča“ u lancu snabdevanja. Modeli BSC i GSCF. Kolokvijum 2. Lab vežbe: optimizacija ruta. Lab vežbe: Risk Pool Game.

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa naprednim konceptima u oblasti elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju kompleksnih sistema elektronskog poslovanja. Produbljivanje postojećih osnovnih znanja studenata savremenim konceptima upravljanja lancima snabdevanja, kao i modelima merenja performansi lanaca snabdevanja.

Literatura

  1. Vasiljević D., Jovanović, B., Menadžment logistike i lanaca snabdevanja, ISBN 978-86-7680-150-3, FON, Beograd, 2008.
  2. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. And Simchi-Levi, E., Designing and Managing the Supply Chain, Concepts, Strategies, and Case Studies, McGraw-Hill International Editions, 2000.
  3. Voss S., Woodruff D.L., Introduction to computational optimization models for production planning in a supply chain, Springer Verlag, Berlin, 2003.