Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet ekonomija

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciVesna K. Milićević
SaradniciTanja Milić

Sadrzaj

Teorijska nastava: Karakteristike Internet ekonomije. Uticaj Interneta na transformaciju poslovanja. Poslovanje tradicionalnog preduzeća u uslovima Internet ekonomije. Novi tipovi biznisa na Internetu. Poslovne mreže i Internet infrastruktura. Intelektualni kapital i njegovo merenje. Transakcioni troškovi u Internet ekonomiji. Ekonomije «rastućih prinosa». Razmena informacija na Internetu, ekstranetu i intranetu kao izvor kreiranja vrednosti. Poslovni modeli na Internetu. Virtuelizacija poslovanja i virtuelni lanac vrednosti. Konkurentske strategije preduzeća u Internet ekonomiji. Uticaj Interneta na performanse poslovanja. Internet ekonomija, evropeizacija i globalizacija poslovanja. Scenariji za budući razvoj Interneta i njegove implikacije na Internet ekonomiju.

Praktična nastava: Časovi vežbi prate sadržaj i strukturu predavanja i uključuju: razradu ekonomskih aspekata elektronskog poslovanja; primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u procesu kreiranja konkurentskih prednosti u uslovima Internet ekonomije; razradu procesa strateškog pozicioniranja na Internetu; primenu metoda povećanja efikasnosti nove ekonomije; analizu slučajeva iz prakse, kreativne radionice, vežbe uz korišćenje Interneta.

Cilj

Sticanje naučnih i stručnih znanja i veština vezanih za aktuelne pristupe,modele, procese i tokove u Internet ekonomiji,kao i za donošenje menadžerskih odluka u tom kontekstu.

Literatura

  1. Milićević V. Internet ekonomija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2002.
  2. Deitel H., Deitel P., Steinbuhler K. e-Business and e-Commerce for Managers (делови књиге) Prentice Hall, New Jersey 200.
  3. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0