Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje u javnoj upravi

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciZorica M. Bogdanović, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Koncept informacionog društva. Modeli elektronskog poslovanja u javnoj upravi. Zakonska regulativa i EU okviri za razvoj servisa e-uprave. Infrastruktura i arhitektura sistema e-uprave. Tipove servisa e-uprave. Faze planiranja i realizacije e-vlade. Komunikacioni kanali, nadzor i odgovori na zahteve korisnika. Prepreke i barijere u razvoju elektronske uprave. Zaštita u sistemima e-uprave. Identigikaciona dokumenta. Tehnologija, smart kartica. Primena biometrijskih metoda u prepoznavanju. PKI infrastruktura, sertifikaciona tela, sertifikati, digitalni potpis. RF tehnologija. Digitalna demokratija. Tipovi e-demokratije. Političko delovanje na Internetu. Glasanje preko Interneta. Virtuelna diplomatija. Mobilna uprava. E-zdravstvo kao segment e-uprave. Pregled razvoja servisa elektronskog poslovanja u javnoj upravi u svetu i u Srbiji.

Praktična nastava: Testiranje i analiza postojećih softverskih rešenja u domenima E-uprave. Rad sa digitalnim sertifikatima i sertifikacionim telima. Rad sa tehnologijama digitalnog potpisivanja i kriptografskim metodama. Rad sa RFID tehnološkim rešenjima. Testiranje i analiza metoda biometrijske identifikacije. Korišćenje portala e-uprave Republike Srbije. Razvoj servisa e-uprave.

Cilj

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za primenu tehnologija elektronskog poslovanja u javnoj upravi, kao i za projektovanje i razvoj servisa elektronske uprave.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Vasković V., Elektronsko poslovanje u javnoj upravi, skripta.
  3. Mazinjanin, Đ. Metode komunikacije vlade i građana u elektronskom poslovanju gradske uprave. 2008.
  4. Mehdi Khosrow, Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, Information Resources Management Association, USA, 2000.
  5. Stiglitz Joseph E. Економија јавног сектора, 1 издање. Економски факлутет, 2004.
  6. Caddy Joanne, Vintar Mirko, Building Better Quality Administration for the Public: Case Studies from Central and eastern Europe, Nispacee 2002.
  7. T.Stojadinovic, V.Radonjic, B.Radenkovic, E-business in the Regulation of Medicines in Serbia, Drug Information Journal, Vol.44, No.2, pp.177-187, 2010.
  8. Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine.
  9. Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine.
  10. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0