Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko obrazovanje

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
NastavniciGordana Milosavljević, Andjelković- Labrović Z. Jelena, Zorica M. Bogdanović, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadrzaj

Teorijska nastava: Razvoj obrazovanja na daljinu. Savremeni razvojni trendovi. E-obrazovanje u funkciji razvoja zaposlenih. E-obrazovanje kao činilac razvoja organizacije. Osnovna pojmovna određenja. Obrazovanje, trening. Klasifikacija obrazovanja. Obrazovanje na daljinu, E-obrazovanje, Mobilno obrazovanje. Trening i IKT. Obrazovanje i računari. Obrazovni programi putem računara. Problemi uspostavljanja elektronskog obrazovanja. E-obrazovanje. Struktura E-obrazovanja. Tehnologije e-obrazovanja. Upravljanje sistemom obrazovanja na daljinu. Kadrovska osposobljenost. Planiranje sadržaja i metoda obrazovanja na daljinu. Planiranje materijalno-finansijskih sredstava. Terminski plan. Tehnologije elektronskog obrazovanja.Adaptivno elektronsko učenje. Stilovi učenja. Učenje putem mobilnih tehnologija. Pojam i razvoj m-learning-a. Mobilne tehnologije. M-learning u organizacijama. Učenje kroz igru. Učenje zasnovano na rešavanju problema. Komunikacija u E-obrazovanju. Pojam komunikacije. Oblici društvene komunikacije. Oblici e-komunikacije. On-line okruženje i komunikacija. Komparativne prednosti tradicionalne i on-line komunikacije u obrazovanju. Psihički aspekti primene IK tehnologija u obrazovanju. Programiranje obrazovanja i informaciono-komunikacione tehnologije. Obrazovni softver. Informaciono-komunikacine tehnologije u vrednovanju znanja.

Praktična nastava: E-komunikacija. Menadžment znanja. Učenje putem Internet i mobilnih tehnologija. Softver za elektronsko i Internet obrazovanje. Sistemi za upravljanje kursevima. Moodle. Dizajniranje i korišćenje objekata učenja. Primena IEEE LOM standarda. Alati zasnovani na SCORM standardu. Prilagođavanje obrazovnih sadržaja mobilnom učenju. Dizajniranje obrazovnih sadržaja primenom koncepata učenja kroz igru. Dizajniranje obrazovnih sadržaja primenom koncepata učenja zanosvanog na rešavanju problema.

Cilj

Osposobljavanje studenata za široku primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju. Akcenat je na primeni tehnologija u obrazovanju i osposobljavanju nastavnika, saradnika i studenata, posebno u treninzima preko interneta i samoobrazovanju.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Rosenberg M. E-learning – Strategies for delivering knowledge in digital age, McGraw-Hill 2001.
  3. Milosavljević Gordana, Organizacija treninga, Službeni glasnik, 1997.
  4.  Milosavljević Gordana, Profesionalno obrazovanje na distancu, Fakultet organizacionih
    Nauka, 2000.
  5. Bielawski Larry, Blended eLearning: integrating knowledge, performance support and online learning, 2nd ed. Amherst : HRD Press. Cop, 2005.
  6. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0