Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko bankarstvo

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje
Status predmetaIzborni
Nastavnici Dušan M. Barać,, Aleksandra B. Labus

Sadrzaj

Teorijska nastava: Istorija bankarskog poslovanja, počeci elektronskog poslovanja, razlozi za uvođenje elektronskog poslovanja u banke. Automatizovano bankarsko on-line poslovanje, Sigurnosni mehanizmi za zaštitu elektronskog bankarstva, SSL (Secure Socket Layer), PGP (Pretty Good Privacy), SET (Secure Electronic Transaction), VISA 3D secure, biometrijski sistemi zaštite, tokeni, USB tokeni. Elektronski novac, Elektronski čekovi, Sistemi plaćanja na veliko, osnovni pojmovi o transferu novca,. Domaći platni promet. Platne kartice, EMV standard, sigurnost kartičnog poslovanja, uređaji za rad sa karticama, virtuelne kartice. B2B plaćanja, opšti model B2B plaćanja, finansijski lanac B2b poslovanja, osnovne karakterisitke B2B poslovanja i procesiranja elektronskih dokumenata. Mobilno bankarstvo, razvoj mobilnih servisa, tehnologija mobilnog poslovanja, zašto su potrebni mobilni servisi, bankarski servisi, brokeri, investiciono banarstvo. Berze i berzansko poslovanje na Internetu. Mesto i uloga osiguranja u elektronskom poslovanju, istorija osiguranja, podela rizika, ASP i mesto i uloga provajdera u poslovanju, kritična mesta, tipična pokrića, analiza rizika, transfer rizika.Kreditni biro. Interoperabilni platni sistemi. Trendovi u e-bankarstvu.

Praktična nastava: Projekotovanje aplikacija e-bankarstva. Implementacija i integracija modula plaćanja u okviru aplikacija elektronske trgovine. PayPal sistem. Rad sa bankarskim softverskim rešenjima, rad sa softverom za kriptografisanje, rad sa smart karticama, rad sa RF karticama, vežba na berzanskim simulatorima.

Cilj

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje sa mogućnostima korišćenja novih informacionih i telekomunikacionih tehnologija u finansijskim institucijama. Studenti kroz ovaj predmet treba da se upoznaju sa razvojem onlajn bankarstva i automatizacijom transakcija u bankarstvu. Poseban cilj je sticanje znanja potrebnih za usavršavanje na višim nivoima studija.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. V. Vasković, Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju, FON Beograd, 2007.
 3. D.Chaffey, E-Business and E-Commerce Management (4th Edition), Prentice Hall, 2009.
 4. M. Nakajima, Payment System Technologies and Functions: Innovations and Developments, IGI Global 2011.
 5. M. Shah, S. Clarke E-banking Management: Issues, Solutions, and Strategies, IGI Global, 2009.
 6. M. Balderas PayPal APIs: Up and Running: A Developer’s Guide, O’Relly, 2011.
 7. D. William, Pro PayPal E-Commerce, Apress, 2007.
 8. BBVA Innovation Edge, Mobile Banking, Centro de Innovación BBVA, 2013.
 9. I. Lee (ed.), Mobile Applications and Knowledge Advancements in E-business, IGI Global, 2013.
 10. Ada Scupola, Developing Technologies in E-Services, Self-Services, and Mobile Communication: New Concepts, IGI Global 2011.
 11. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0