Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Izabrana poglavlja iz elektronskog poslovanja

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaElektronsko poslovanje, Tehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaObavezan
NastavniciMarijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Alekandra B. Labus, dr Božidar Radenković, Dragan V. Vukmirović

Sadrzaj

Teorijska nastava: Elektronsko poslovanje – stanje i perspektive. Virtuelne ogranizacije. Modeli poslovanja na Internetu. Modeli prihoda. Elektronska maloprodaja. B2B elektronsko poslovanje. Interoperabilnosti u elektronskom poslovanju. E-uprava. E-zdravstvo. E-obrazovanje. E-zapošljavanje. Primena mobilnih servisa i tehnologija. Mobilna trgovina. Upravljanje lancima snabdevanja. Upravljanje odnosima sa klijentima. Poslovna inteligencija. Upravljanje projektima elektronskog poslovanja. Upravljanje rizikom u razvoju i implementaciji sistema elektronskog poslovanja. Upravljanje infrastrukturom e-poslovanja. Semantički veb. Integracija informacija. Standardi i upravljanje kvalitetom. Ključni indikatori performansi. Pravni i etički aspekti elektronskog poslovanja. Trendovi u elektronskom poslovanju.

Praktična nastava: Izrada Internet biznis plana. Implementacija Internet biznis plana. Razvoj intranet i Internet portala. Integracija sistema za upravljanje dokumentima u intranet portal. Integracija servisa za komunikaciju i saradnju u Intranet portal. Integracija sistema za upravljanje projektima u intranet portal. Razvoj elektronske prodavnice. Integracija u veb portal. Razvoj CRM sistema. Razvoj B2B servisa elektronskog poslovanja.

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa naprednim konceptima u oblasti elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za projektovanje i implementaciju kompleksnih sistema elektronskog poslovanja.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Editori M. Ivković, B. Radenković, Internet i savremeno poslovanje, monografija, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
  3. D.Chaffey, E-Business and E-Commerce Management (4th Edition), Prentice Hall, 2009.
  4. K.C.Laudon, C.G.Traver, E-commerce 2012. Business. Technology. Society, Pearson, 2012.
  5. J.L.Brewer, K.C.Dittman, Methods of IT Project Management, Pearson Prentice Hall 2010.
  6. A.Afuah, C.L.Tucci, Internet business models and strategies: text and cases, McGraw-Hill, 2003.
  7. P.Bocij, D.Chaffey, A.Greasley, S.Hickie, Business information systems: technology, development and management for the e-business, Financial Times : Prentice Hall, 2003.
  8. H.M.Deitel, P.J.Deitel, K.Steinbuhler, E-business and e-commerce for managers, Upper Saddle River : Prentice-Hall 2001.
  9. P.Harmon, M.Rosen, M.Guttman, Developing E-business systems & architectures: a manager’s guide, San Francisko[etc.] : Morgan Kaufman. cop. 2001. – XXIV.
  10. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0