Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Konstantin Simić

Konstantin Simić Biografija

Konstantin Simić rođen je 1985. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, smer – Informacioni sistemi i tehnologije, 2010. godine, odbranom diplomskog rada “Razvoj aplikacije za upravljanje resursima cloud computing infrastrukture u e-obrazovanju”. Master studije, smer Elektronsko poslovanje završio je odbranom master rada “Primena mobilnih tehnologija u razvoju aplikacije za cloud computing infrastrukturu u elektronskom obrazovanju” odbranio je 2011. godine. Doktorske studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na FON-u školske 2012/13. godine. Od prve godine doktorskih studija prima stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za mlade istraživače – doktorante. Od 2008. godine je angažovan kao demonstrator na izvođenju nastave na FON-u. Konstantin Simić radi kao PHP programer (HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, JQuery) od 2008. godine.

Nastavne aktivnosti

Konstantin Simić angažovan je kao saradnik je na Fakultetu organizacionih nauka na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet tehnologije
 3. Internet marketing
 4. Mobilno poslovanje
 5. Simulacija i simulacioni jezici
 6. Internet inteligentnih uređaja
 7. Konkurentno programiranje
 8. Upravljanje rizikom u razvoju informacionih sistema
 9. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Konstantina Simića su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Mobilno poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Elektronsko obrazovanje
 • Cloud Computing

Konstantin Simić je objavio četiri rada u časopisima međunarodnog značaja na SCI i SCIe liste, četiri rada u časopisima međunarodnog značaja koji nisu na SCI listi, oko dvanaest radova u međunarodnim i domaćim konferencijama. Ima prihvaćeno za objavljivanje poglavlje u međunarodnoj monografiji.