Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Ivan Jezdović

 

Ime: Ivan Jezdović
Zvanje: Student doktorskih studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: ivan@elab.rs

Biografija

Ivan Jezdović, rođen je u Požarevcu 1992. godine. Požarevačku gimnaziju je završio 2011. godine. Početkom septembra 2016. godine diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije, sa temom “Razvoj veb aplikacije za upravljanje pametnim taksi vozilima”. Godine 2015. diplomirao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Univerzitet “UNION – Nikola Tesla” Beograd i iste godine upisuje master studije, Tehnologije elektronskog poslovanja, na Fakultetu organizacionih nauka. Krajem septembra odbranio je master rad na temu “Razvoj sistema pametne bašte primenom Interneta inteligentnih uređaja” i završio master studije sa prosečnom ocenom 10, takođe, na Fakultetu organizacionih nauka. Trenutno je student druge godine doktorskih studija na studijskom programu Informacioni sistemi i kvantitavni menadžment. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Nastavne aktivnosti

Student doktorskih studija Ivan Jezdović pomaže u realizaciji dela laboratorijskih vežbi na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet tehnologije
 3. Simulacija i simulacioni jezici
 4. Internet marketing
 5. Internet inteligentnih uređaja

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja su:

 • Internet inteligentnih uređaja
 • Internet marketing
 • Razvoj veb aplikacija

Poglavlje u monografiji međunarodnog značaja (М10)

 • Vojinović, D. Barać, I. Jezdović, M. Labus, F. Jovanović, An Approach to Designing IoT Based Business Models, in P.Kocovic, et al. (Eds.), Emerging trends and Application of Internet of Things, IGI Global, poglavlje prihvaćeno za objavljivanje.

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (М30)

 • Jezdović, A. Ivković, S. Matejić, „An application of Internet of things: Measuring traffic flow“, Zbornik radova na CD-u sa XV međunarodnog simpozijuma SymOrg 2016, pp. 396-401, 10-13. jun 2016, Zlatibor, ISBN 978-86- 7680-326- 2, М33.

Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja (М60)

 • Đ. Knežević, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Jezdović, A. Ivković, “Pametna učionica: Razvoj pametnog novogodišnjeg osvetljenja”, Infoteh-Jahorina 2016, pp. 649-652, 16-18. mart 2016, Jahorina, ISBN 978-999-55-763-9-4, M63.

Učešće na stručnim projektima

Ivan Jezdović učestvuje u realizaciji projekata Katedre za elektronsko poslovanje:

 • U aprilu 2014. godine učestvovao je u organizaciji IEEE internacionalnog simpozijuma DDECS 2015 (Design & Diagnostics of Electrical Circuits & Systems) u Beogradu.
 • U letnjem semestru 2015. godine, učestvovao u izradi praktikuma iz predmeta Internet inteligentnih uređaja, u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje.
 • Projekat “Hands-On” u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje.
 • Projekat “Pametna Učionica”, u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje.