Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet ekonomija – odbrana poglavlja

Studijski programNaziv predmetaNastavnik/nastavniciStatus predmetaBroj ESPB
Elektronsko poslovanjeInternet ekonomija – odbrana poglavljaIlić J. BojanIzborni10

Cilj predmeta

Sticanje i proširenje znanja koje se odnosi na Internet ekonomiju, njene principe, metode i modele.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti Internet ekonomije uz stečene kompetencije
vezane za ekonomsku analizu i poboljšanje poslovnih rezultata u uslovima Internet ekonomije.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava
Aktuelni pristupi Internet ekonomiji. Uticaj Interneta na transformaciju savremenog poslovanja. Ekonomika informacija. Novi poslovni modeli u Internet ekonomiji. Poslovne mreže i Internet infrastruktura. Teorija intelektualnog kapitala i kompleksnost njegovog merenja. Redukcija troškova i ekonomije “rastućih prinosa”. Značaj razmena informacija na Internetu, ekstranetu i intranetu u uslovima savremenog poslovanja. Virtuelizacija poslovanja i virtuelni lanac vrednosti. Кreiranje strategije online poslovanja. Кonkurentske prednosti u domenu usluga u Internet ekonomiji. Uticaj Interneta na performanse poslovanja. Poboljšanje poslovnih rezultata na globalnom Internet tržištu i novi metodi merenja performansi. Poslovanje kompanija na Internetu.

Praktična nastava
Studijski istraživački rad.

Literatura

1. Milićević V. , Internet ekonomija (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2002
2. Ilić B., Milićević V., Menadžment troškova – strategijski okvir (delovi knjige), Fakultet organizacionih nauka, Beograd 2009
3.Weinhardt C., Blau B., Conte T., Filipova-Neumann L., Meinl T., Michalk W., Business Aspects of Web Services (delovi knjige), Springer-Verlag 2011
4. Thompson К., The Networked Enterprise:Competing for the Future Through Virtual Enterprise Networks (delovi knjige), Meghan-Кiffer Press 2008
5. Chaffey D., E-Business and e-Commerce Management, Strategy, Implementation and Practice (delovi knjige), Prentice Hall, Financial Times, Harlow 2011
6. Øverby H. and Audestad J., Digital Economics: How Information and Communication Technology is Shaping Markets, Businesses, and Innovation (delovi knjige), CreateSpace IndependentPublishing Platform 2018