Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Model upravljanja rezilijentnošću projekta

Datum i vreme: Utorak, 18.06.2024. u 14:15h

Lokacija: Sala 301f, MISANU


Predavač: dr Maria Alessandra Montenegro, Fakultet organizacionih nauka

Rezime: Brojni poremećaji koji su zadesili svet poslednjih nekoliko godina, poput Covid-19 pandemije, doveli su do brojnih oštećenja organizacija širom sveta. Veliki problem uočava se u situacijama kada u okruženju dođe do pojave poremećaja koga nije bilo moguće predvideti. Za suočavanje sa ovakvim izazovima, novija literatura predlaže korišćenje pristupa upravljanje rezilijentnošću projekta. Predmet istraživanja doktorske disertacije je razvoj modela upravljanja rezilijentnošću projekta koji predstavlja sveobuhvatno rešenje za efikasnije upravljanje projektima u situacijama pojave nepredvidivih poremećaja. Evaluacija razvijenog modela rađena je kroz dve faze. Rezultati istraživanja su potvrdili da postoji statistički značajna razlika između grupa ispitanika na čijim su projektima primenjivani elementi predloženog modela u odnosu na grupu ispitanika na čijim projektima isti nisu primenjivani. Kao glavni rezultati istraživanja navode se da model upravljanja rezilijentnošću projekta obuhvata sve elemente koncepta upravljanja rezilijentnošću prilagođene konceptu upravljanja projektom, da model sadrži metode za planiranje i implementaciju odgovora na nepredvidive poremećaje i metode za oporavak projekta od dejstva nepredvidivih poremećaja, da model podrazumeva primenu u različitim domenima rezilijentnosti projekta i da kao takavo omogućava organizacijama efikasnije upravljanje projektima uprkos pojavi nepredvidivih poremećaja.

Rukovodioci seminara:


MI SANU: Vera Kovačević-Vujčić, Milan Dražić


FON: Zorica Bogdanović, Marijana Despotović-Zrakić


IEEE: Božidar Radenković

Check Also

Poziv za slanje radova na IcMarkTech konferenciju

Katedra za elektronsko poslovanje sa zadovoljstvom Vas poziva da učestvujete na Međunarodnoj konferenciji o marketingu …