Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko obrazovanje – odabrana poglavlja

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPB
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeDespotović Zrakić S. Marijana, Zorica M. Bogdanović Izborni10

Sadržaj predmeta

Upoznavanje studenata sa najnovijim naučnim istraživanjima u oblasti e-obrazovanja. Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti e-obrazovanja. Analiza modela i strategija e-obrazovanja. Taksonomija sistema, servisa i aplikacija e-obrazovanja. Teorije učenja. Elektronsko učenje. Analiza modela formalnog i neformalnog učenja. Komunikacija i saradnja u e-obrazovanju. Arhitektura i infrastruktura sistema e-obrazovanja. Analiza savremenih tehnologija za e-obrazovanje i novih pedagoških modela. Ekosistemi e-obrazovanja. Integracija heterogenih komponenata u sistemima e-obrazovanja. Integracija sa digitalnim bibliotekama i eksternim repozitorijumima znanja. Semantička anotacija i semantičko pretraživanje nastavnih materijala u e-obrazovanju. Upravljanje znanjem. Analiza standarda u e-obrazovanju. Dizajniranje objekata učenja. Razvoj interaktivnih sadržaja za elektronsko učenje. Primena društvenih medija u e-obrazovanju. Personalizovano i adaptivno elektronsko obrazovanje. Stilovi učenja u e-obrazovanju. Mešovito učenje. Obrazovanje kroz igru – edutainment, gamification. Mobilno obrazovanje. Primena koncepta xRM-a u e-obrazovanju. Društveno računarstvo i e-obrazovanje. Pametna obrazovna okruženja. Personalizacija pametnih obrazovnih okruženja zasnovana na ambijentalnoj inteligenciji i neuronaukama. Primena virtuelne i proširene realnosti u e-obrazovanju. Imerzivne (immessive) tehnologije za e-učenje. Sveprisutno učenje. Učenje u realnom kontekstu, context-aware servisi. Metode i tehnologije za asistivno i inkluzivno e-obrazovanje. Problemi i rizici u projektovanju i implementaciji sistema e-obrazovanja. Testiranje i evaluacija znanja u e-obrazovanju. Primena poslovne inteligencije i big data analitike u e-obrazovanju, learning analytics. Savremeni trendovi u elektronskom obrazovanju: primena četbotova, blockchain tehnologije u e-obrazovanju, primena veštačke inteligencije. Privatnost i zaštita podataka u e-obrazovanju.
Analiza aktuelnih naučno istraživačkih oblasti e-obrazovanja. Analiza najznačajnijih radova i aktuelnih naučno istraživačkih projekata. Analiza i priprema za konkurisanje na međunarodne projekte u oblasti e-obrazovanja.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno-istraživački rad, modeliranje, razvoj i implementaciju inovativnih rešenja, i rešavanje aktuelnih problema u oblasti elektronskog obrazovanja.

Ishod predmeta

Studenti su sposobni da analiziraju i uvode nove pristupe i modele elektronskog obrazovanja, kao i da projektuju, razvijaju i evaluiraju napredne sisteme i servise elektronskog obrazovanja, uz poštovanje didaktičkih principa. Studenti su osposobljeni za samostalni naučno-istraživački rad iz oblasti elektronskg obrazovanja.

Literatura

 1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
 2. Despotovic-Zrakic M,Simic K,Labus A,Milic A,Jovanic, Scaffolding Environment for e-Learning through Cloud Computing, Educational Technology & Society, vol. 16, br. 3, str. 301-314, 2013
 3. M.Despotovic-Zrakić, A.Markovic, Z.Bogdanovic, D.Barac, S.Krco, Providing Adaptivity in Moodle LMS Courses, Vol 15, Issue 1, pp 326-338, 2012, Educational Technology & Society Journal, ISSN 1436-4522
 4. M.Milutinović, Ž.Bojović, A.Labus, Z.Bogdanović, M.Despotović-Zrakić. Ontology-based generated learning objects for mobile language learning, Computer Science and Information Systems, Vol. 13, No. 2, 493-514, 2016, ISSN: 1820-0214
 5. A.Zahirović Suhonjić, M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Z.Bogdanović & D. Barać (2018) Fostering students’ participation in creating educational content through crowdsourcing, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2018.1451898, ISSN: 1744-5191.
 6. Maletić, M., Barać, D., Naumović, T., Bogdanović, Z., & Radenković, B. (2019). Blending Crowdvoting in Modern e-Learning Environments. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 20(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i2.3795 ISSN: 1492-3831.
 7. Labus, A., Despotović-Zrakić, M., Radenković, B., Bogdanović, Z., & Radenković, M. (2015). Enhancing formal e-learning with edutainment on social networks. Journal of Computer Assisted Learning, 31(6), 592-605. doi: 10.1111/jcal.12108
 8. Bogdanović, Z., Barać, D., Jovanić, B., Popović, S. and Radenković, B. Evaluation of mobile assessment in a learning management system. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12015, ISSN 0007-1013, 2013.
 9. Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Vujin, V., & Barać, D. (2014). Harnessing cloud computing infrastructure for e-learning services. Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, 27(3), 339-357, DOI: 10.2298/FUEE1403339R, 2014, ISSN 0353-3670
 10. Anđelković Labrović, J., Milosavljević, G. (2015) „Mogućnosti primene koncepta ličnog okruženja za e-učenje 2.0“, Andragoške studije, 1, 175-194, UDK 37.018.43:004.738.5 , http://www.as.edu.rs/pdf/articles/379
 11. Petrović, N., Anđelković Labrović, J. (2019). Mogućnosti pristupa zasnovanog na podacima u upravljanju procesom učenja. Andragoške studije, 1, 135-155, doi:10.5937/AndStud1901135P , http://www.as.edu.rs/pdf/articles/452
 12. Petrović, N., Anđelković Labrović, J., Milinković, I. & Kovačević I. (2019). Analitika podataka o angažovanosti u e-učenju, SPIN ’19, Beograd, str. 583-590, http://spin.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/11/SPIN19_Zbornik_radova.pdf
 13. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs