Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pristupni rad na doktorskim studijama

Nakon polaganja ispita na odabranom studijskom programu doktorskih studija kojima je ostvario ukupno najmanje 90 ESPB bodova, student je u obavezi da prijavi, izradi i odbrani pristupni rad, čime stiče pravo da potom pristupi izradi doktorske disertacije.